یکشنبه, 04 اسفند 1398

 

اصلاح ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری

منتشر شده در 23 بهمن 98

در ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۲۶۲۶/ت۴۰۴هـ مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۹ عبارت «براساس توافق وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی» حذف و متن زیر به عنوان تبصره به ماده یادشده الحاق می‌شود:

«تبصره ـ هزینه‌های خرید خدمات اداری از بخش خصوصی در اجرای قانون بیمه بیکاری و این آیین‌نامه توأم با کاهش متناسب در هزینه‏های پرسنلی و اصلاح ساختار دو دستگاه مذکور، از محل اعتبار این ماده تأمین می‌شود.»

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

تصویب نامه در خصوص افزایش اعتبار بودجه سال ۱۳۹۸  سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش

منتشر شده در 21 بهمن 98

در بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش موضوع تصویب  نامه شماره۲۲۲۵۷/ت۵۶۴۲۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸، مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ ) ریال از اعتبار ردیف (۴۲۴۰۰۰) (تسهیلات داخلی و خارجی) کسر و به اعتبار ردیف (۴۲۶۰۰۰) (منابع حاصل از انتشار اوراق صکوک، مشارکت، قرضه و ...) اضافه می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های هزینه خدمات سازمان های مناطق ویژه اقتصادی

منتشر شده در 21 بهمن 98

تعرفه های هزینه خدمات سازمان های مناطق ویژه اقتصادی موضوع تصویب نامه شماره ۶۷۳۳۷/ت۵۳۲۱۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۶ با افزایش حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) برای سال ۱۳۹۹ تعیین می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری