چهارشنبه, 20 فروردين 1399

 

رأی شماره ۱۱۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

فراز پایانی بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین وقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر

«به کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی»

ابطال می‌شود و خلاف قانون است،

منتشرشده دردوشنبه،۲۸ دی ۱۳۹۴

الف ـ نظر به این که فراز ابتدایی بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ۱/۸/۱۳۹۲جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به موجب رأی شماره ۹۴۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۶۳ـ ۲۸/۲/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اصلاح بند (د) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال۱۳۹۴ کل کشور

منتشرشده در دوشنبه،۲۸ دی ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۵۲۳۰۷ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی شماره ۱۱۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۲۰۷۵ ـ ۲۶/۳/۱۳۸۶ وزیر نیرو از تاریخ تصویب

منتشرشده دردوشنبه،۲۸ دی ۱۳۹۴

مطابق ماده ۱۳ قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب سال ۱۳۸۵ مقرر شده است: « تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده می‌باشد.»