Friday, 23 October 2020

 

اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق در سال ۱۳۹۵

منتشر شده در چهارشنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۵

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۹ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۳۱/ت۵۲۹۸۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۳ عبارت «از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» پس از عبارت «شرکت‌های دولتی» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین نامه اجرایی تبصره (۴۵) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۵

ماده۱ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجاز است نسبت به تعیین و دریافت ورودیه اماکن و بناهای تاریخی ـ فرهنگی و موزه‌های تحت پوشش خود به موجب اهمیت و آثار موجود در آن به شرح زیر اقدام نماید:

الف ـ ورود به موزه‌های ملی، منطقه‌ای، کاخ موزه‌ها و آثار تاریخی (غیرمنقول) ثبت جهانی و شاخص برای بازدیدکنندگان داخلی حداکثر به مبلغ سی هزار (۰۰۰ر۳۰) ریال و برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر به مبلغ دویست هزار (۰۰۰ر۲۰۰) ریال.

تصویب‌نامه در خصوص اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نسبت به تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین‌المللی پول

منتشر شده در چهارشنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۵

هیأت ‌وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۹ به پیشنهاد شماره ۵۶/۴۹۸۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: