آخرین اخبار :

 

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی 

منتشر شده در 20 تیر1398 

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به پیشنهاد شماره ۴۶۱۸۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۱ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شهری ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ ، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی را به شرح زیر تصویب کرد:

 

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی

فصل اول:کلیات

ماده۱ـ شرکت عمران شهر جدید ایوانکی که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود شرکتی سهامی و دولتی و زیرمجموعه شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و براساس مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط فعالیت می‌نماید.

آیین­نامه نظام سنجش اعتبار

منتشر شده در 20تیر 1398

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد مواد (۵) و (۸) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ ، آیین­نامه نظام سنجش اعتبار را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ در این آیین‌نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ شورا: شورای موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه.

اصلاح بند (۳) تصویب­نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲ به پیشنهاد شماره ۳۸۷۱۷/۳۵۱۵۷مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 در بند (۳) تصویب­ نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ عبارت «و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان­ ها» حذف و متن زیر به عنوان تبصره به بند مذکور اضافه می­ شود:

تبصره ـ حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۳۹۸ براساس ضریب ریالی (۲۰۰۰) طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین­ نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب­ نامه شماره ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۸ محاسبه و پرداخت می ­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری