یکشنبه, 15 تیر 1399

 

اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح راه‌آهن

منتشر شده در سه‌شنبه،۹ شهریور ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۲۷ به پیشنهاد شماره ۹۰۲۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  تصویب کرد:


ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۷۱۳۵/ت۳۵۲۲۰هـ مورخ ۱۳۸۶/۵/۳۱ و تبصره (۲) ماده یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۵ ـ کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن که در این آیین‌نامه کمیسیون عالی سوانح نامیده می‌شود با عضویت یک نفر رییس و پنج نفر خبره امور ناوگان، سیر و حرکت، خط و ابنیه فنی، علایم و ایمنی (دبیر کمیسیون) با پیشنهاد مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و تأیید وزیر راه و شهرسازی تشکیل می‌گردد. افراد مذکور در زمان عضویت در کمیسیون عالی سوانح نباید مسئولیتی در راه‌آهن داشته باشند.

تبصره۲ـ رئیس کمیسیون عالی سوانح فردی خبره و با حداقل (۳) سال سابقه عضویت در هیئت مدیره یا در سمت معاونت مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و یا عضویت در کمیسیون عالی سوانح می‌باشد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزادتجاری ـ صنعتی برای سال ۱۳۹۵ منتشر شده در سه‌شنبه،۹ شهریور ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۲۷ به پیشنهاد شماره ۹۵۲/۱۰/۸۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آییننامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۰۹/ت۴۸۲۱۷ک مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ برای سال ۱۳۹۵ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف مبلغ دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

ب ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف یادشده تجاوز نکند.

ج ـ معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف معاملات کوچک باشد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین مرز زمینی ریمدان به عنوان مرز مجاز جهت ورود و خروج وسایل نقلیه، کالا و مسافر منتشر شده در سه‌شنبه،۹ شهریور ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۰۰۴۶۹ مورخ ۱۳۹۴/۸/۳ کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب۱۳۹۰ـ و به استناد تبصره یادشده تصویب کرد:

مرز زمینی ریمدان به عنوان مرز مجاز جهت ورود و خروج وسایل نقلیه، کالا و مسافر تعیین می‌گردد.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری