مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع: سیاست‌های حاکم بر برنامه ملّی بازی‌های رایانه‌ای منتشرشده دردوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴

(مطابق با بند هفتم حکم دوره دوم شورا)

شورای عالی فضای مجازی در جلسه بیست و ششم مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۴ سیاست‌های حاکم بر برنامه ملّی بازی‌های رایانه‌ای را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده۱: سیاست‌ها

۱. اولویت‌بخشی به محتوا، فرهنگ‌سازی عمومی و جریان‌سازی فرهنگی در داخل کشور و در عرصه بین‌الملل و مقابله مؤثر با تهاجم فرهنگی با تکیه بر اندیشه‌ها و ارزش‌های اسلامی و سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی؛

تصویب‌نامه در خصوص جذب اساتید برجسته ایرانی

غیرمقیم در قالب قرارداد پیمانی یک ساله عضو هیأت علمی

منتشرشده دردوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۵/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی شماره ۱۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۶۶۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتشرشده دردوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴

حکم مقرر در بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور در سال ۱۳۸۶، مخصص حکم ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین در سال ۱۳۸۶ دولت موظف بوده ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان را در حد منابع موجود در ردیفهای پیش‌بینی شده برای هر دستگاه افزایش دهد

تصویب‌نامه در خصوص اجازه اجرای برنامه‌های آموزشی مهارتی

کوتاه‌مدت مالکیت فکری توسط وزارت دادگستری

منتشر شده درشنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۲/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۵۴۶/۰۱/۹۴ مورخ ۵/۷/۱۳۹۴ وزارت دادگستری و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۴۲) مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

 منتشر شده درچهارشنبه،۱۲ اسفند ۱۳۹۴

 هیأت وزیران در جلسه ۲/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۹۱۹/۱۰/۹۴۲ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۴دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد مواد (۲۰) و (۲۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

رأی شماره۱۲۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۶۶۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده درچهارشنبه،۱۲ اسفند ۱۳۹۴

 الف : مطابق ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ مقرر شده است که « دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق

 اصلاح تصویب‌نامه در خصوص مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده درچهارشنبه،۱۲ اسفند ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۲/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۹۱۹/۱۰/۹۴۲ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد مواد (۲۰) و (۲۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب۱۳۷۵ـ  

منتشر شده درچهارشنبه،۱۲ اسفند ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۲/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورای عالی

مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، به عنوان:

نماینده مجمع عمومی در هیأت ترک تشریفات مناقصه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

منتشر شده درچهارشنبه،۱۲ اسفند ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۲/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۹۱۹/۱۰/۹۴۲ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی شماره ۱۲۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام سپاه پاسداران به پرداخت حقوق ایام بدون کاری در فرض تعلیق مستخدم موضوع بند «ج» ماده ۱۰۸ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر شده درچهارشنبه،۱۲ اسفند ۱۳۹۴

 

اولاَ : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً : مطابق بند (ک) ماده ۹۷ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مـصوب سال ۱۳۷۴ «بدون کاری» یکی از وضعیتهای خدمتی پرسنل مشمول قانون یاد شده است و به موجب ماده ۱۰۸ این قانون، مقرر شده است که: بدون کار وضع پرسنلی است که به یکی از علل زیر بدون حفظ پست سازمانی موقتاً از کار برکنار می‌گردند:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

منتشر شده درپنج‌شنبه،۶ اسفند ۱۳۹۴

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

 ـ مصوب ۱۳۷۷ ـ و اصلاحات بعدی آن.

ب ـ سازمان: سازمان هواشناسی کشور.

اصلاح بند (ب) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه

منتشر شده درپنج‌شنبه،۶ اسفند ۱۳۹۴

هیأت‌وزیران در جلسه ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ تصویب کرد:

در بند (ب) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۵۹۴۳/ت۵۲۳۱۸هـ مورخ ۱/۷/۱۳۹۴، عبارت «با تصویب هیئت امنای صندوق مذکور» حذف می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

 اصلاح ماده (۶۵) آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

منتشر شده درپنج‌شنبه،۶ اسفند ۱۳۹۴

 هیأت‌وزیران در جلسه ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۵۴۲۶۱ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴  وزارت کـشور و بـه اسـتناد مـاده (۹۳) قـانـون انتخابات مجلـس شـورای اسـلامـی ـ مصوب ۱۳۷۸ ـ با اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

بند (الف) ماده(۲)قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور

منتشر شده درپنج‌شنبه،۶ اسفند ۱۳۹۴

ماده۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی­ های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی­ صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلاً بدهکار مذکور قرار می­گیرد.