اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲)

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ 

منتشر شده درشنبه،۲۲ اسفند ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۳۰۳۰۷/۵۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح ماده (۲) مقررات اجرایی ماده (۹) قانون حمایت از

شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات

منتشر شده درشنبه،۲۲ اسفند ۱۳۹۴

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۶۸۶۹۸/۱۱ مورخ ۳/۵/۱۳۹۴ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانعتولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور منتشر شده درشنبه،۲۲ اسفند ۱۳۹۴

 

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن.

ب ـ واحدهای تولیدی و معدنی: واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری و یا قرارداد استخراج و فروش از مرجع قانونی ذی­ربط به منظور تولید محصول مشخص و یا بهره‌برداری و استخراج از معادن.

بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴

درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن سال نو

منتشر شده درسه‌شنبه،۱۸ اسفند ۱۳۹۴

به مناسبت فرارسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان

رأی شماره ۱۲۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده درسه‌شنبه،۱۸ اسفند ۱۳۹۴

به موجب بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، دولت موظف شده در سال ۱۳۸۶ در اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان

بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ درخصوص

صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده

منتشر شده درسه‌شنبه،۱۸ اسفند ۱۳۹۴

با عنایت به اعلام رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور مبنی بر عدم امکان تشکیل دادگاه خانواده براساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ به لحاظ کمبود کادر قضایی، با استجازه از مقام معظم رهبری

رأی شماره ۱۲۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده۴۵ تعرفه عوارض محلی شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مبنی بر: «اخذ عوارض خدمات بهره‌برداری از معابر عمومی شهرداری برای استفاده از تأسیسات شهری تحت عنوان «عوارض حق‌الارض» خلاف قانون است و ابطال می‌شود منتشرشده دردوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است، هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده،

رأی شماره ۱۲۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۵۸۵ ـ ۵۸۴ ـ ۲۲/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشرشده دردوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴

با توجه به این که به موجب رأی شماره ۱۲۱۹ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت الف رأی شماره ۱۵۵۱ الی ۱۵۰۷ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

آیین نامه اجرایی ماده (۶۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

منتشرشده در دوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴

ماده۱ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ هنرمند: کسی که در یکی از حوزه ­های موسیقی، نمایش، شعر، ادبیات داستانی، سینما، رادیو و تلویزیون، معماری، هنرهای سنتی، آیینی، تجسمی و خوش­نویسی به خلق آثاری اشتغال داشته یا دارد.

رأی شماره ۱۲۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸ ـ ۴/۵/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتشرشده دردوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴

نظر به این که به موجب بند ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که « از ابتدای سال ۱۳۸۷ کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌‌ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیأت امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به جز مواردی که در چهارچوب اجرای

رأی شماره ۱۲۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کد تعرفه شماره ۲۴۰۲ موضوع عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر ابلاغی به شماره ۳۱۳۹/ش ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ منتشرشده دردوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴

مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده و به موجب ماده ۵۲ قانون مذکور، دریافت هرگونه عوارض دیگر از وارد‌کنندگان کالا،

رأی شماره ۱۲۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۲ ماده ۱ـ۱ـ۱ـ۴ ضوابط و مقررات شهرسازی کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی استان اردبیل در خصوص تعیین معبر

منتشرشده دردوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴

نظر به این که اصل مصونیت حق مالکیت از تعرض از جمله حقوق اساسی تضمین شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌باشد و سلب و یا تحدید آن جز به موجب قانون تجویز نگردیده است

رأی شماره‌های ۱۲۹۴ـ۱۲۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران منتشرشده دردوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴

به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است که: « میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری [راه و شهرسازی] و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.» نظر به این که میزان

رأی شماره ۱۲۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲۶ از تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده ۹۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منتشرشده دردوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴

به موجب ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت

مقالات دیگر...

 1. مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع: سیاست‌های حاکم بر...
 2. تصویب‌نامه در خصوص جذب اساتید برجسته ایرانی غیرمقیم در ...
 3. رأی شماره ۱۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱
 4. تصویب‌نامه در خصوص اجازه اجرای برنامه‌های آموزشی مهارتی کوتاه‌مدت
 5. تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۴۲) مقررات اشتغال نیروی انسانی
 6. رأی شماره۱۲۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ ...
 7. اصلاح تصویب‌نامه در خصوص مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری..
 8. اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی
 9. تصویب‌نامه در خصوص تعیین معاون برنامه‌ریزی ...
 10. رأی شماره ۱۲۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام سپاه پاسداران
 11. آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
 12. اصلاح ماده (۶۵) آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
 13. اصلاح بند (ب) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه
 14. آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴
 15. اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴