اصلاح تصویب‌نامه در خصوص جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور

در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت خانه‌های دادگستری، کشور و راه وشهرسازی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (۲۱) و (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب۱۳۸۹ـ تصویب کرد:

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در شمورد مطالبة بهای اراضی تصرّفی شهرداری‌ها منتشر شده در سه‌شنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۴

نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمة صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ مادة ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصرة مادة مرقوم برعهدة دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری،

قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان منتشر شده درسه‌شنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۴

ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای مواد (۶)، (۸) و (۱۰) این موافقتنامه رعایت اصول یکصد و سی ‌و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

قانون اصلاح قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان‌نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق‌آباد) منتشر شده درسه‌شنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۴

ماده واحده ـ عنوان قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان‌نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق‌آباد) مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱در اجرای یادداشت تفاهم مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۳ مربوط به اجرای موافقتنامه یادشده به قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران،

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی (سمیک)  منتشر شده درسه‌شنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۴

ماده‌واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی(سمیک) به شرح اساسنامه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک، اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است.

بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۵۴۰۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ درخصوص

قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۵

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۴

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۵، مبلغ یک میلیارد و نه صد میلیون ریال تعیین می‌گردد.

 رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

قانون موافقت نامه بین دولتی بنادر خشک

منتشر شده درسه‌شنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۴

طرف های این موافقت نامه؛

با یادآوری قطعنامه ۴/۶۶ مورخ ۱۹ می ۲۰۱۰ (۲۹/۲/۱۳۸۹) کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه در خصوص اجرای بیانیه بانکوک برای توسعه حمل و نقل در آسیا و درخواست مندرج در آن

تصویب‌نامه درخصوص تمدید مهلت مقرر در ماده(۹)

اصلاحی آیین‌نامه کاربردی‌شدن کارت شناسایی ملی

منتشر شده درشنبه،۲۲ اسفند ۱۳۹۴

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۶۱۸۲۴ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۶) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ تصویب کرد:

مهلت مقرر در ماده (۹) اصلاحی آیین­ نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی موضوع تصویب­ نامه شماره ۱۵۵۳۲۰/ت۴۹۵۲۳هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

منتشر شده در شنبه،۲۲ اسفند ۱۳۹۴

ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های هزینه خدمات سال ۱۳۹۴ سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی

منتشر شده درشنبه،۲۲ اسفند ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۲/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۹۱۹/۱۰/۹۴۲ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۴ دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۴) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

رأی شماره ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ـ ۲۲/۱/۱۳۹۱ منتشر شده درشنبه،۲۲ اسفند ۱۳۹۴

ظر به این که در ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی، وجود حداقل سابقه خدمت یا رضایت مدیر واحد محل خدمت مستخدم پیش‌بینی نشده است و در تبصره ۳ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب آیین‌نامه اجرایی این ماده به عهده هیأت وزیران محول شده است، بنابراین تصویب بخشنامه مورد اعتراض از حدود اختیارات

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون گرم شدن هوای زمین و تأثیر آن بر پهنه‌های سکونتگاهی ایران منتشر شده درشنبه،۲۲ اسفند ۱۳۹۴

مدیرکل محترم دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۴ پس از استماع گزارشهای سازمان هواشناسی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و توضیحات سازمان حفاظت محیط زیست درباره پدیده گرم شدن هوای زمین و بیابان‌زایی و تأثیر آن بر پهنه‌های سکونتگاهی ایران، موضوع را جهت بررسی به کمیته فنی ارجاع داد. کمیته فنی موظف است ضمن بررسی پیشنهادات مطرح شده،

تصویب‌نامه درخصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی منتشر شده درشنبه،۲۲ اسفند ۱۳۹۴

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامـی ایران و به استناد بـند (هـ) ماده (۱۰) قـانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ تصویب کرد:

سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی از مبلغ چهل و سه هزار و چهارصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰ر۴۳) ریال به مبلغ چهل و هشت هزار و چهارصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰ر۴۸) ریال افزایش می­یابد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲)

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ 

منتشر شده درشنبه،۲۲ اسفند ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۳۰۳۰۷/۵۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: