یکشنبه, 15 تیر 1399

 

تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن شرکت مادرتخصصی

تولید نیروی برق حرارتی به فهرست سازمان‌های توسعه‌ای

منتشر شده در چهارشنبه،۳۱ شهریور ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۶/۲۱ به پیشنهاد شماره ۹۵/۱۴۰۵۳/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۸ وزارت نیرو و به استناد تبصره‌های (۳) و (۴) الحاقی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد:

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به فهرست سازمان‌های توسعه‌ای اضافه می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری 

تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن قائم‌مقام آستان قدس رضوی به ترکیب کارگروه توسعه و تعمیق زیارت و ترویج فرهنگ رضوی منتشر شده در چهارشنبه،۳۱ شهریور ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۶/۱۴ به پیشنهاد شماره ۴۷۶۴۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

قائم‌مقام آستان قدس رضوی به ترکیب کارگروه توسعه و تعمیق زیارت و ترویج فرهنگ رضوی موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۹۴۴۹/ت۵۱۰۴۵هـ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۰ ۱ و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ بامسئولیت وزارت آموزش و پرورش منتشر شده در چهارشنبه،۳۱ شهریور ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۶/۲۱ به پیشنهاد شماره ۲۳۴۳۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ به منظور هماهنگی و ارایه راهکارهای تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش ۲۰۳۰ همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در آن وزارتخانه و با حضور نمایندگان دستگاه‌های زیر تشکیل می‌گردد: