قانون موافقتنامه حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر منتشر شده در شنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۵

ماده واحده ـ موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.

تبصره ـ در اجرای مواد(۱۵) و (۱۶) این موافقتنامه رعایت اصول یکصد و سی و نهم(۱۳۹) و هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید نود روزه برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی، خدمت و خاص بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مالت به شرط عمل متقابل

منتشر شده در شنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۴۰۲۸۷۲۳/۵۶۱/۷۳۲ مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۵ وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

برقراری مقررات لغو روادید نود روزه برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی، خدمت و خاص بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مالت به شرط عمل متقابل مجاز است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص معادل چهل و چهارهزار و شش صد میلیارد

(۴۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال تسهیلات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای خرید گندم تولید داخل

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (۳۶) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه درخصوص الحاق پنجاه و سه قلم داروی مورد مصرف

بیماران خاص و سرطانی به فهرست داروهای موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۱۶/ت۴۸۰۵۲هـ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۱

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (۱۰) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ و بند (هـ) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق امتیاز ارتقای پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک شماره ۸۳۴۴۲/۱ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۴ وزارتخانه ­های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت

اصلاح بند (۱) و بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۰/ت۵۲۹۹۲هـ مورخ  ۱۸/۱/۱۳۹۵

منتشرشده در چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

نظر به اینکه در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۰/ت۵۲۹۹۲هـ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ عبارت «معادل پنجاه و دو هزار میلیارد (۵۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات مطابق جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است،»

آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

در اجرای ماده ۱۹ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد املاک کشور، «آیین‌نامه اجرائی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور»، به شرح مواد آتی است.

آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

در اجـرای ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری،‌ مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحـیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی» به شرح مواد آتی است.

آیین ‏نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

ماده۱ـ به ‏منظور نظارت، هماهنگی و تصمیم‏گیری درخصوص سفر کاری اعضای شوراهای‏ اسلامی محلی به خارج از کشور کمیسیونی به ‏ریاست معاون ذی‌ربط وزارت کشور و با عضویت نماینده شورای‌عالی استان‏ ها

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب۱۳۹۴ـ منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحیه های بعدی آن.

ب ـ تابعیت: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

پ ـ اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

تصویب‌نامه در خصوص داروهای مشمول تعهدات دارویی سازمان‌های بیمه‌گر منتشر شده درچهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (۱۰) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب ۱۳۷۳ـ و بند (هـ) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

ماده۱ـ افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی باشد.

تبصره ـ منظور از دارایی، دارایی‏ هایی است که مطابق استانداردهای حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل دارایی‏ های ثابت مشهود و نامشهود، سرمایه گذاری بلندمدت و دارایی زیستی مولد است.

اصلاح ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

منتشر شده درچهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون مالیات‏ های مستقیم و اصلاحیه‏ های بعدی آن.