چهارشنبه, 02 مهر 1399

 

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

منتشر شده در 26 خرداد 99

ماده۱ـ مجازات­های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به­شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می­شود:

الف ـ مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون(به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛

ب ـ مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این­صورت به حبس درجه پنج؛

پ ـ تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ عمل می‌شود.

ت ـ مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتی که میزان خسارت‌وارده یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت‌وارده؛

ث ـ مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش؛

ج ـ مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزای نقدی درجه شش؛

 دستورالعمل ترکیب و چگونگی تشکیل هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی در استانها موضوع تبصره ماده (۱۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران

 منتشر شده در 19 خرداد99

 به منظور تمرکززدایی و تسهیل روند صدور مجوزهای مربوط به اشتغال اتباع خارجی و به پیشنهاد معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال و به استناد تبصره ماده (۱۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران ] موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۱۴/ت۱۵۴هـ مورخ۱۳۷۱/۴/۱۷ هیأت وزیران [ ، «دستورالعمل ترکیب و چگونگی تشکیل هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی در استانها» بشرح زیر اصلاح و ابلاغ می‌شود:

 ماده۱ـ در این دستورالعمل، «هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی استان» به اختصار «هیأت استان» نامیده می‌شود.

ماده۲ـ جلسات «هیأت استان» در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل می‌شود.

 ماده۳ـ «هیأت استان» بر اساس مفاد بندهای «الف» و «ب» آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار و «دستورالعمل اجرایی روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار» ] موضوع ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی مذکور [ ، پس از استعلام از اداره کل اشتغال اتباع خارجی در خصوص «درخواستهای صدور روادید ورود با حق کار، صدور، تمدید، تجدید و تغییر پروانه کار و نمودار سازمانی کارگاهها و کارفرمایان» و تأیید آن اداره کل، نسبت به طرح موضوع در «هیأت استان» اقدام و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانیبا مردان خارجی

منتشر شده در 19 خرداد99

 

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون: قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ـ مصوب ۱۳۹۸ـ .

۲ـ ازدواج شرعی: ازدواجی که مطابق قوانین ایران معتبر باشد، اعم از اینکه ثبت شده یا نشده باشد.

۳ـ پروانه اقامت: سندی که بر اساس قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ـ مصوب ۱۳۱۰ـ و اصلاحات بعدی آن یا مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در
مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، صادر شده یا می­شود.

 ۴ـ متقاضی: اشخاص زیر متقاضی تلقی می‌شوند:

 الف ـ هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر (۱۸) سال باشد.

 ب ـ هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و بیش از (۱۸) سال تمام داشته باشد.

 ۵ ـ زن ایرانی: زنی که پیش از ولادت فرزند، مطابق قوانین و مقررات ایران، دارای تابعیت ایرانی باشد و با مرد خارجی ازدواج کرده باشد.

 ۶ ـ مرجع امنیتی: هر یک از دو نهاد امنیتی مندرج در قانون یا هر دو نهاد با هم.

 ماده۲ـ ملاک ایرانی بودن مادر، اسناد سجلی او است.