اصلاح تبصره (۱) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

منتشر شده درسه‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۵

نظر به اینکه در تبصره (۱) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۸۴۶۳/ت۵۳۲۰۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ عبارت «یا سامانه‌های مجاز» به صورت عبارت «سامانه‌های مجاز» و در ماده (۸) تصویب‌نامه یادشده عبارت‌های «بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه» به صورت عبارت‌های «بانک/ عامل رکن مربوط در بازار سرمایه» و «بانک عامل» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌گردد.

   دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

اصلاح آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم منتشر شده درسه‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۱۰ به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۱۹۲۷/۲۵۲۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
ـ مصوب ۱۳۸۰ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۷ و اصلاحیه‌های بعدی آن موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۱۷۶۷۶۶/ت۴۱۲۹۲هـ مورخ ۱۳۸۹/۸/۹،
شماره ۲۴۲۸۹۵/ت۴۸۵۲۴هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۸ و شماره ۶۲۴۰۰/ت۵۰۲۱۷هـ مورخ ۱۳۹۳/۶/۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۶۷/ت۲۸۹۱۶هـ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۵

منتشر شده درسه‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۸۴۸۵۱ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:


بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۶۷/ت۲۸۹۱۶هـ مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۸ و اصلاحیه بعدی آن موضوع بند (۱) تصمیم‌نامه شماره ۴۳۴۱۰/۵۲۰۷۸ مورخ ۱۳۸۹/۳/۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود و از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ به مدت پنج سال لازم‌الاجراست:

« سرمایه بیمه برای هر نفر بابت فوت به هر علت و نقص عضو یا ازکارافتادگی دایم (کلی و جزیی) در اثر حوادث در سال اول مبلغ پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ) ریال و حق بیمه ماهانه به مبلغ سی هزار (۰۰۰ر۳۰) ریال برای هر نفر بدون در نظر گرفتن سقف سنی تعیین می‌شود و برای سال‌های بعد سرمایه بیمه معادل نرخ ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت و سهم‌الشرکه دولت و ذی‌نفع بابت حق بیمه نیز به همین نسبت افزایش می‌یابد.»

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح ماده (۲۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور منتشر شده در سه‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۱۷ به پیشنهاد شماره ۶۲۷۸۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۴/۳۰ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور (سابق) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در صدر ماده (۲۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۳۲۶۷/ت۵۲۹۸۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ عبارت «در چارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری» اضافه می­شود.

   معاون اول رئیس ­جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۱۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ­ های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ­ ریزی کشور ( سابق ) و به استناد بند ( ح ) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی

تصویب‌نامه در خصوص انجام معاملات سازمان خصوصی‌سازی

در چارچوب قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملات دولتی

منتشر شده درسه‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۹۴۹۹۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (۴) ماده (۸)

تصویب‌نامه در خصوص مصداق نداشتن ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نهادهای موضوع بند (ر)ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران منتشر شده درسه‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۵ 

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۱۰ به پیشنهاد شماره ۲۶۴۹۶/۸۵۰۱۳ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

با توجه به اینکه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نهادهای موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ در بند مذکور مورد حکم قرار گرفته و در قانون بودجه نیز مجری طرح‌های تملک دارایی‌های مربوط، نهادهای یادشده قید گردیده است، هزینه خدمات مدیریت طرح‌های مندرج در بند یادشده، ارایه خدمت به غیر محسوب نگردیده و مصداق ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ـ نمی‌باشد.

   معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص قرار گرفتن هزینه‌های پیوند کبد، قلب، ریه، روده،

پانکراس و مغز استخوان مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان‌های بیمه‌گر

منتشر شده درسه‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۱۷ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور

قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران منتشر شده درسه‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۵

فصل اول ـ کلیات و تعاریف

ماده۱ـ به‌منظور انجام امور ملی و حاکمیتی خدمات پستی از تاریخ تصویب این قانون (اساسنامه) عنوان «شرکت پست جمهوری اسلامی ایران» به «شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام می‌یابد و در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می‌شود.

ماده ۲ـ در این اساسنامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ب ـ کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

پ ـ بخش پست: فعالیت‌ها و عملیات مرتبط با ارائه خدمات پستی است.

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منتشر شده در شنبه،۲۳ مرداد ۱۳۹۵

سؤال                                                                                       شماره پرونده ۲۳۲۷ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۴

در شکایت ترک انفاق همسر دائم چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوجه باشد آیا مورد از موارد صدور قرار اناطه موضوع ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی می‌باشد یا اینکه بازپرس (مقام تحقیق) می‌تواند بدون نیاز به صدور قرار اناطه تمکین یا عدم تمکین زوجه را احراز و تحقیقات را ادامه دهد؟ 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 احراز تمکین یا عدم تمکین زن و همچنین استطاعت یا عدم استطاعت زوج برای دادن نفقه، موضوع ماده۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، مشمول ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیست و مرجع کیفری در صورت احراز عدم تمکین زوجه، می‌تواند قرار منع تعقیب زوج را صادر نماید.

مصوبه اولویت‌ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور )نظام‌نامه فرهنگی ورزش کشور( منتشر شده در شنبه،۲۳ مرداد ۱۳۹۵

مصوبه «اولویت‌ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور (نظام­نامه فرهنگی ورزش کشور)» که در جلسه ۷۸۱ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

در اجرای مصوبات مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۱ و ۱۳۸۷/۱۰/۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص «سیاست­ها و اولویت­های تربیت بدنی» و «وظایف کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی» و به استناد بندهای ۵ و ۶ راهبرد ملی و بند ۲۰ اقدامات اجرایی نقشه مهندسی فرهنگی کشور و به­منظور ساماندهی وضعیت فرهنگی تربیت بدنی و ورزش کشور براساس رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، «اولویت­ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور» به شرح زیر تعیین می­شود:

آیین‌نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی منتشر شده در شنبه،۲۳ مرداد ۱۳۹۵

ماده۱ـ وزارت امورخارجه و نمایندگی­ های استانی آن در داخل کشور و نمایندگی­ های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور موظفند اسناد و مدارکی را که صدور و یا تسجیل آنها در حدود وظایف و صلاحیتشان تنظیم شده و در حوزه مأموریت آنها می­باشد، طبق این آیین ­نامه و سایر مقررات مربوط صادر و یا تصدیق نمایند. مدارک صادره و یا اسناد تصدیق شده باید در دفاتر مخصوص و یا در نرم ­افزار رایانه ­ای مربوط ثبت گردد و دسترسی به سوابق با رعایت سایر قوانین و مقررات و موارد ایمنی و حفاظتی امکان­پذیر باشد.

ماده۲ـ نرخ تعرفه خدمات کنسولی بر اساس جداول شماره (۱) و (۲) و (۳) پیوست این آیین­ نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین و به میزان وجه دریافتی بابت خدمات یادشده، روی اصل سند و یا مدرک، نقش تمبر می­شود.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساماندهی ساخت و سازهای محور زیارت منتشر شده در شنبه،۲۳ مرداد ۱۳۹۵

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ پس از استماع گزارش پیرامون تخلفات محور زیارت پیرو مصوبات گذشته شورا و ضمن تأکید بر این نکته که مطابق فرمایشات مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان حوزه محیط زیست، لازم است در برخورد با اقدامات صورت گرفته دیدگاه مسئولین از تخلف انگاری به جرم‌انگاری تغییر کند، مقرر نمود:

۱ـ برای کلیه ساخت و سازهای واقع در مواضع پنج گانه زیر با توجه به مغایرت‌های صریح قانونی و فنی صرفاً حکم تخریب صادر شود؛

۱ـ۱ـ احداثات واقع در حریم کمی رودخانه. (مطابق تأیید آب منطقه‌ای استان)

تصویب‌نامه در خصوص اجازه مصرف صددرصد (۱۰۰%)

درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه کارورها (اپراتورها) توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

منتشر شده درشنبه،۲۳ مرداد ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱/۴۰۰۷۴ مورخ ۱۳۹۵/۵/۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده (۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

مقالات دیگر...

 1. بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۸۷۹۸/۹۰۰۰
 2. آیین‌نامه معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
 3. اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 4. اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 5. شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
 6. تصویب‌نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی
 7. نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
 8. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون حادثه شهران و بررسی ابعاد آن
 9. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون محور حرم حضرت معصومه (س) تا جمکران
 10. اصلاح ماده (۲۲) الحاقی آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 11. اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
 12. آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
 13. حذف ردیف (۷) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵
 14. آیین‌نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی
 15. تصویب‌نامه در خصوص انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام