چهارشنبه, 02 مهر 1399

 

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایرانـ مصوب۱۳۵۲ـ

منتشر شده در 26 خرداد 99

ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ـ مصوب۱۳۵۲ـ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در تبصره (۱)، واژه «یکبار» به عبارت «تا چهار بار» اصلاح می‌شود.

۲ـ در تبصره (۲)، عبارت «سه ماه» به عبارت «شش ماه» اصلاح می‌شود.

۳ـ متون زیر به عنوان تبصره‌های (۶) و (۷) الحاق می‌شوند:

تبصره۶ـ برای دانشجویان و اشخاص غیرایرانی متقاضی تحصیل در کشور حسب مورد به درخواست دفاتر امور کنسولی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پروانه اقامت به مدت طول دوره تحصیل و متضمن اجازه خروج و مراجعت مکرر صادر می‌شود.

تبصره۷ـ برای خانواده دانشجویان و اشخاص غیرایرانی متأهل متقاضی تحصیل در کشور حسب مورد به درخواست دفاتر امور کنسولی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پروانه اقامت به مدت طول دوره تحصیل صادر می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

منتشر شده در 26 خرداد 99

 

ماده‌واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هشتادم (۸۰)، هشتاد و یکم (۸۱)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی الزامی است.

قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت
منتشر شده در 26 خرداد 99


 
محیط زیست و جنگل‌بانی

ماده۱ـ مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاههای اجرائی تسلیح و ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند، صرفاً در خصوص بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۳) قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ حق به‌کارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت‌های سازمانی خود را دارند. مأموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسؤولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از به‌کارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق‌الذکر می‌باشند. دستگاه اجرائی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال مأموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت، مشمول قانون مذکور است.

تبصره۱ـ به‌کارگیری سلاح در خصوص بند (۴) ماده (۳) قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره (۳) ماده (۳) و ماده (۷) قانون مذکور، از هیچ طریق دیگری مانند به‌کارگیری سلاح غیرکشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد.

تبصره۲ـ دادسراها و دادگاهها مکلفند پرونده‌های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.