آخرین اخبار :

 

دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین‌تکلیف فوری آنها

منتشر شده در 11 دی 98

نظر به ضرورت رفع اطاله دادرسی و به استناد ماده سه قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شاخص‌های توسعه حقوقی و قضائی موضوع بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، لازم است جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده قبل از تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱، تا پایان سال ۱۳۹۸ اقدامات ذیل انجام گیرد:

۱ـ رؤسای کل دادگستری استانها و رؤسای تمامی واحدهای قضائی موظفند ظرف ده روز از ابلاغ این دستورالعمل فهرست پرونده‌های موضوع این دستورالعمل را به تفکیک واحد قضائی، شعبه، نوع پرونده و تاریخ تشکیل پرونده تهیه و اقدامات و تدابیر مدیریتی لازم از جمله موارد زیر را عملیاتی و اجرایی نمایند.

رفع اجمال از دستورالعمل دعاوی مطروحه به طرفیت بانک مرکزی

منتشر شده در چهارشنبه 11 دی 98

 

رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها

پیرو بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۹۰۷۲/۱۰۰ـ ۹۷/۸/۱۵ مبنی بر انعکاس دادخواست‌های تقدیمی از ناحیه اشخاص حقیقی و حقوقی به طرفیت بانک مرکزی به حوزه ریاست قوه قضائیه، به‌اطلاع می‌رساند: منظور از دعاوی مورد اشاره در بخشنامه سابق الصدور دعاوی ناشی از اقدامات و تصمیمات بانک مرکزی در مورد سایر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بوده که در اجرای مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی اتخاذ گردیده و سایر دعاوی مطروحه از ناحیه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی را که به هر دلیل نام بانک مرکزی نیز در ردیف خواندگان درج شده و بانک طرف دعوی قرار گرفته از بخشنامه مذکور خروج موضوعی داشته و نیازی به اعلام آن به حوزه ریاست نمی باشد.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

آیین‌نامه تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر

منتشر شده در چهارشنبه 11 دی 1398

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۴ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد ماده (۶۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۸۶ـ آیین‌نامه تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر را به‌شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشرح مربوط بکار می‌روند: