یکشنبه, 04 اسفند 1398

 

رأی شماره ۲۸۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قرارهایی که از شعب تجدیدنظر صادر می‌شود، شعبه همعرض در صورت پذیرش اعمال ماده ۷۹ قانون یادشده، خود بایستی وارد رسیدگی ماهیتی شود

منتشر شده در 23 بهمن 98

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ نظر به اینکه مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی اعم است از حکم و قرار و در ماده ۷۹ قانون تشکـیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری، رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه همعرض ارجاع می‌نماید، بنابراین در صورتی که در اجرای ماده ۷۹ قانون اخیرالذکر، نسبت به قراری که از شعب تجدیدنظر صادر شده حکم ماده ۷۹ قانون یاد شده اعمال شود و پرونده به شعب تجدیدنظر ارجاع گردد شعبه موصوف در صورت پذیرش اعمال ماده ۷۹ و تشخیص وقوع خلاف بین شرع یا قانون، موظف است ضمن نقض قرار مورد اعتراض، وارد رسیدگی ماهوی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ کند. بنا بر مراتب آراء شعب ۲۸ و ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۴۵۸۷ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ و ۳۹۵۰ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ که به همین شیوه قرار معترضٌ به را نقض و وارد رسیدگی ماهیتی شده است صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۲۸۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

منتشر شده در 23 بهمن 98

گردش کار: برخی از شرکت‌کنندگان آزمون سال ۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی دادخواست‌هایی به خواسته اعمال بند «هـ» ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۱۳۷۱/۲/۲۲ مبنی بر اضافه نمودن سابقه خدمت غیررسمی و تمام وقت در دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون حداکثر سن داوطلبان استخدام تقدیم دیوان عدالت اداری کرده‌اند، لیکن شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع آراء متعارض صادر کرده‌اند. بدین نحو که یک شعبه در مقام رسیدگی به خواسته شاکی، با استناد به ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام، سابقه خدمت در دستگاه‌های موضوع قانون (بنیاد مسکن) را قابل اضافه نمودن به حداکثر سن دانسته و رأی به ورود شکایت صادر کرده است، اما شعبه دیگر در رسیدگی به همان خواسته، سابقه خدمت در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور (شهرداریها) را قابل اضافه شدن به حداکثر سن ندانسته و رأی به رد شکایت صادر کرده است، لذا محل تعارض در پذیرش یا عدم پذیرش سابقه خدمت در دستگاه‌های موضوع قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام صرف نظر از دستگاه محل خدمت است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

رأی شماره ۲۸۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

منتشر شده در 23 بهمن 98

گردش کار : تعدادی از کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که دارای پست کاردان نقشه‌بردار می‌باشند پس از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی در گرایش عمران یا عمران ـ عمران دستگاه به خواسته احتساب مدرک تحصیلی مهندسی کارشناسی در حکم کارگزینی و ارتقاء شغلی (که با توجه به مفاد دادخواست‌ها منظورشان ارتقاء به پست نقشه‌بردار می‌باشد) به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند، دستگاه طرف شکایت در دفاع از خود اعلام کرده مدرک تحصیلی عمران ـ عمران صرفاً در رشته شغلی «کاردان نقشه‌بردار» قابل اعمال است که در مورد شاکیان اعمال شده لیکن به جهت عدم پیش‌بینی در شرایط احراز شغلی «نقشه‌بردار» امکان‌پذیر نیست. شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته آراء معارض صادر کرده‌اند. به جهت مذکور رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه درخواست شده است .

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: