اصلاح بند (۸) تصویب‌نامه شماره ۴۲۲۱۰/ت۵۰۵۴۴هـ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۸

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۴۶۰۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۸) تصویب‌نامه شماره ۴۲۲۱۰/ت۵۰۵۴۴هـ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۸ واژه «شش» به واژه «هشت» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه

در خصوص انتقال اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمد اختصاصی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۹۹۱۳۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد مصوبه شماره ۹۵/۱۰۲۲۵۵/ش مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ شورای عالی فضای مجازی و ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۰ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه

در خصوص الحاق ردیف‌های تعرفه (۷۲۱۳) و (۷۲۰۹) به بند (۳) مندرجات ذیل یادداشت فصل (۷۲) کتاب مقررات صادرات و واردات

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ اسفند ۱۳۹۵

هیأت‌وزیران در جلسه۱۳۹۵/۱۱/۲۰ به پیشنهاد شماره۶۰/۱۷۹۱۱۸ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ردیف‌های تعرفه (۷۲۱۳) و (۷۲۰۹) به بند (۳) مندرجات ذیل یادداشت فصل (۷۲) کتاب مقررات صادرات و واردات اضافه می‌گردد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

رأی شماره ۱۱۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع نامه شماره ۳۰۰/۶۲۲۲۶ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ اسفند ۱۳۹۵

با توجه به اینکه در ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ وظایف شورای مذکور احصاء شده است و با عنایت به اینکه اعلام لغو و ابطال پروانه‌های احداث ساختمان که توسط شهرداری صادر می‌شود از جمله

رأی شماره۱۱۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه شماره۴۵۷۹۶/۲۰۱۰۲۲ ـ ۸/۹/۱۳۸۹شورای اقتصاد از تاریخ تصویب

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ اسفند ۱۳۹۵

نظر به اینکه به موجب بند (و) ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ مقرر شده است در اجرای بند «هـ» این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از ۲۰۰ برابر نصاب معاملات کوچک باشد تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید شورای اقتصاد و پس از آن منوط بـه تأیید هیأتی مـرکب از رئیس سازمان مـدیریت و برنامه

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۶ بهمن ۱۳۹۵

شماره۷/۹۵/۱۸۶۳                                                                          ۱۳۹۵/۸/۸

۴۵۶

شماره پرونده ۸۴۷ ـ۱۲۷/۱ ـ ۹۴

 سؤال

 در صورت واخواهی از رأی غیابی آیا جلسه­ای که پس از صدور قرار قبولی واخواهی برای رسیدگی به واخواهی تشکیل می­شود، آثار و احکام جلسه اول دادرسی را دارد؟

 نظریه شماره ۷/۹۵/۲۸۸ ـ  ۱۳۹۵/۲/۱۵

الحاق تبصره‌های (۱) و (۲) به بند (۱) تصویب‌نامه‌های شماره

۱۱۷۵۰۱/ت۵۳۸۰۶هـ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ و شماره ۱۲۴۴۷۱/ت۵۳۸۳۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۸

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۶ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی

الحاق بند (۳) به تصویب‌نامه شماره ۵۷۱۹۷/ت۵۳۳۱۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ و بند (۵) به تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۵۰۰/ت۵۳۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۶ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی،  سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تصویب کرد:

متن ذیل به عنوان بند (۳) به تصویب­نامه شماره ۵۷۱۹۷/ت۵۳۳۱۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ و به عنوان بند (۵) به تصویب­ نامه شماره ۱۱۷۵۰۰/ت ۵۳۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ اضافه می­شود:

تصویب‌نامه

در خصوص خروج شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور از پیوست شماره (۲( آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی

منتشر شده سه‌شنبه،۲۶ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۰۸۳۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاست ­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب۱۳۸۷ـ تصویب کرد:

شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور از پیوست شماره (۲) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب­نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک مورخ ۱۳۸۸/۶/۷ خارج می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

صلاح

ماده (۲) دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی وزارت نفت

منتشر شده در یکشنبه،۲۴ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۲) دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی موضوع تصویب­نامه شماره ۱۳۳۷۷۰/ت۴۷۴۴۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۸/۶، عبارت «یا درخواست پنج نفر از اعضا» بعد از عبارت «دبیر هیأت» اضافه می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین ­نامه فوق ­العاده نوبت کاری و هزینه­ جابه جایی محل خدمت کارمندان

منتشر شده در یکشنبه،۲۴ بهمن ۱۳۹۵

ماده۱ـ فوق ­العاده نوبت کاری به متصدیان مشاغلی پرداخت می­ شود که در نوبت­ های غیرمتعارف ساعات اداری به صورت تمام وقت و مستمر ملزم به انجام وظیفه هستند. نوبت ­های غیرمتعارف  عبارتند از:

رأی شماره ۱۱۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۹

منتشر شده در یکشنبه،۲۴ بهمن ۱۳۹۵

مطابق ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۹۲ مصوبات کلیه شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد، لازم الاجرا است و به موجب تبصره ۱ ذیل این ماده مرجع اعتراض نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان، فرماندار یا شورای اسلامی استان می‌باشد. نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت در دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۵ مطابق مقررات قانونی فوق‌الذکر به فرمانداری کرج ابلاغ نشده است بنابراین مصوبه مذکور خلاف قانون تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی

تصویب‌نامه

در خصوص تعیین آقای بهروز ریاحی به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیأت حمایت از صنایع

منتشر شده در یکشنبه،۲۴ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳ /۱۳۹۵/۱۱ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۳۶۴۹۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه­ های کشور ـ مصوب ۱۳۴۳ـ تصویب کرد:

آقای بهروز ریاحی به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیأت حمایت از صنایع موضوع بند (۲) ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور، جایگزین آقای رجب علی صادقی می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری 

رأی شماره ۲/۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۰۸ـ ۱۸/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن

 منتشر شده در یکشنبه،۲۴ بهمن ۱۳۹۵

نظر به اینکه در رأی شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه شماره ۲۲۲/۹۰/۲۷۳۶۹ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ابطال شده است و ابطال نامه مورد اعتراض از تاریخ صدور آن درخواست شده بود لیکن در زمان رسیدگی در هیأت عمومی این قسمت از خواسته تعیین تکلیف نشده بود، هیأت عمومی با اجازه حاصل از ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در اجرای فراز اول ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص رأی به تسری ابطال نامه باطل شده به تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می‌کند.

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

مقالات دیگر...

 1. رأی شماره ۲/۳۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:
 2. نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
 3. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص وظایف
 4. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون نحوه عملکرد دبیرخانه‌های
 5. اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۰۲۳/ت۵۳۸۸۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲
 6. اصلاح تبصره ماده (۴۴) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶)
 7. اصلاح جزء (۳) بند (۴) پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۱۰۲/ت۵۲۰۵۳ک مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۴
 8. اصلاح ماده (۴) قرارداد پیوست تصویب‌نامه شماره ۶۵۰۶۴/ت۵۳۳۴۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۱
 9. اصلاح ماده (۴۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
 10. تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 11. تصویب‌نامه در خصوص صدور ضمانت‌نامه‌های کلی
 12. اصلاح جدول شماره (۳) پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۴۰/ت۵۱۵۳۳هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲
 13. اصلاح تبصره (۳) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح
 14. تصویب‌نامه در خصوص تعیین فهرست کالاهای یارانه‌ای موضوع تبصره (۲)
 15. تصویب‌نامه در خصوص انتخاب هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو