رأی شماره ۲۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده ۴۵ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب ۲۸/۵/۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار نسبت به صرافی‌هایی که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منقضی نشده است منتشر شده در سه‌شنبه،۲ شهریور ۱۳۹۵

حکم مقرر در ماده ۴۵ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب ۱۳۹۳/۵/۲۸ شورای پول و اعتبار، هم صرافی‌هایی را دربرمی‌گیرد که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منقضی نشده است و هم صرافی‌هایی را که مدت زمان مجوز فعالیت آنها منقضی شده است. نظر به این که تعمیم شرایط ماده ۴۵ دستورالعمل به صرافی‌هایی که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منقضی نشده است، مغایر حق مکتسب اشخاصی است که بر اساس دستورالعمل‌های مربوط برای آنها مجوز فعالیت صادر شده است، بنابراین اطلاق ماده ۴۵ دستورالعمل معترضٌ‌به با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۲۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تأیید رأی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری مبنی بر پرداخت مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی در صورت رضایت طلبکار منتشر شده در سه‌شنبه،۲ شهریور ۱۳۹۵

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق جزء ط بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و بند ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، دولت موظف شده است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و سایر اشخاص مصرح در این بندها، از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از محل فروش آنها یا از محل صرفه‌جویی حین اجرای بودجه اقدام کنند. نظر به این که طریق پرداخت مطالبات اشخاص مذکور منحصر به فروش سهام شرکتهای دولتی نیست و طرق دیگر نیز به شرح پیش‌گفته در قوانین بودجه پیش‌بینی شده بوده است، بنابراین رأی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۹۸۴ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۶ که بر وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی 

رأی شماره ۲۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۸۷۳۱۴/ت۳۱۶ک ـ ۳۰/۵/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب‌نامه شماره ۳۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۹/۳/۱۳۸۷ و تبصره ۱ بند ۵ مصوبه شماره ۱۲۶۵۶۰/ت۴۳۱۶۵ن ـ ۲۴/۶/۱۳۸۸ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور منتشر شده در سه‌شنبه،۲ شهریور ۱۳۹۵

در ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ « اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجراء، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمانها و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌دهند.»

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال ۱۳۹۶ به واحدهای استانی مربوط در استان‌ها منتشر شده درپنج‌شنبه،۲۸ مرداد ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۲۰ به پیشنهاد شماره ۳۶۳۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹
وزارت کشور و تأیید وزیران و رؤسای سازمان‌های ذی‌ربط و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اختیارات دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر تا پایان سال ۱۳۹۶ به واحدهای استانی مربوط در استان‌ها واگذار می‌شود:

الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

ـ بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی تا سقف مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ با اصلاحات بعدی.

آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی

منتشر شده درپنج‌شنبه،۲۸ مرداد ۱۳۹۵

فصل اول: تعاریف و کلیات

ماده۱ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل است:

الف‌. مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

اصلاح تبصره (۱) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

منتشر شده درسه‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۵

نظر به اینکه در تبصره (۱) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۸۴۶۳/ت۵۳۲۰۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ عبارت «یا سامانه‌های مجاز» به صورت عبارت «سامانه‌های مجاز» و در ماده (۸) تصویب‌نامه یادشده عبارت‌های «بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه» به صورت عبارت‌های «بانک/ عامل رکن مربوط در بازار سرمایه» و «بانک عامل» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌گردد.

   دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

اصلاح آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم منتشر شده درسه‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۱۰ به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۱۹۲۷/۲۵۲۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
ـ مصوب ۱۳۸۰ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۷ و اصلاحیه‌های بعدی آن موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۱۷۶۷۶۶/ت۴۱۲۹۲هـ مورخ ۱۳۸۹/۸/۹،
شماره ۲۴۲۸۹۵/ت۴۸۵۲۴هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۸ و شماره ۶۲۴۰۰/ت۵۰۲۱۷هـ مورخ ۱۳۹۳/۶/۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۶۷/ت۲۸۹۱۶هـ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۵

منتشر شده درسه‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۸۴۸۵۱ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:


بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۶۷/ت۲۸۹۱۶هـ مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۸ و اصلاحیه بعدی آن موضوع بند (۱) تصمیم‌نامه شماره ۴۳۴۱۰/۵۲۰۷۸ مورخ ۱۳۸۹/۳/۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود و از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ به مدت پنج سال لازم‌الاجراست:

« سرمایه بیمه برای هر نفر بابت فوت به هر علت و نقص عضو یا ازکارافتادگی دایم (کلی و جزیی) در اثر حوادث در سال اول مبلغ پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ) ریال و حق بیمه ماهانه به مبلغ سی هزار (۰۰۰ر۳۰) ریال برای هر نفر بدون در نظر گرفتن سقف سنی تعیین می‌شود و برای سال‌های بعد سرمایه بیمه معادل نرخ ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت و سهم‌الشرکه دولت و ذی‌نفع بابت حق بیمه نیز به همین نسبت افزایش می‌یابد.»

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح ماده (۲۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور منتشر شده در سه‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۱۷ به پیشنهاد شماره ۶۲۷۸۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۴/۳۰ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور (سابق) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در صدر ماده (۲۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۳۲۶۷/ت۵۲۹۸۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ عبارت «در چارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری» اضافه می­شود.

   معاون اول رئیس ­جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۱۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ­ های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ­ ریزی کشور ( سابق ) و به استناد بند ( ح ) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی

تصویب‌نامه در خصوص انجام معاملات سازمان خصوصی‌سازی

در چارچوب قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملات دولتی

منتشر شده درسه‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۹۴۹۹۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (۴) ماده (۸)

تصویب‌نامه در خصوص قرار گرفتن هزینه‌های پیوند کبد، قلب، ریه، روده،

پانکراس و مغز استخوان مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان‌های بیمه‌گر

منتشر شده درسه‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۱۷ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور

تصویب‌نامه در خصوص مصداق نداشتن ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نهادهای موضوع بند (ر)ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران منتشر شده درسه‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۵ 

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۱۰ به پیشنهاد شماره ۲۶۴۹۶/۸۵۰۱۳ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

با توجه به اینکه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نهادهای موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ در بند مذکور مورد حکم قرار گرفته و در قانون بودجه نیز مجری طرح‌های تملک دارایی‌های مربوط، نهادهای یادشده قید گردیده است، هزینه خدمات مدیریت طرح‌های مندرج در بند یادشده، ارایه خدمت به غیر محسوب نگردیده و مصداق ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ـ نمی‌باشد.

   معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران منتشر شده درسه‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۵

فصل اول ـ کلیات و تعاریف

ماده۱ـ به‌منظور انجام امور ملی و حاکمیتی خدمات پستی از تاریخ تصویب این قانون (اساسنامه) عنوان «شرکت پست جمهوری اسلامی ایران» به «شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام می‌یابد و در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می‌شود.

ماده ۲ـ در این اساسنامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ب ـ کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

پ ـ بخش پست: فعالیت‌ها و عملیات مرتبط با ارائه خدمات پستی است.

مقالات دیگر...

 1. نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
 2. مصوبه اولویت‌ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور
 3. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساماندهی ساخت و سازهای محور زیارت
 4. آیین‌نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی
 5. تصویب‌نامه در خصوص اجازه مصرف صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر
 6. بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۸۷۹۸/۹۰۰۰
 7. آیین‌نامه معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
 8. اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 9. اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 10. شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
 11. تصویب‌نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی
 12. نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
 13. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون حادثه شهران و بررسی ابعاد آن
 14. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون محور حرم حضرت معصومه (س) تا جمکران
 15. اصلاح ماده (۲۲) الحاقی آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور