رأی شماره ۱۱۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فراز پایانی بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین وقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر «به کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی» ابطال می‌شود و خلاف قانون است، منتشرشده دردوشنبه،۲۸ دی ۱۳۹۴

الف ـ نظر به این که فراز ابتدایی بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ۱/۸/۱۳۹۲جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به موجب رأی شماره ۹۴۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۶۳ـ ۲۸/۲/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین به لحاظ انتفاء موضوع و اعتبار امر مختوم، موجبی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد وجود ندارد.

اصلاح بند (د) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال۱۳۹۴ کل کشورمنتشرشده دردوشنبه،۲۸ دی ۱۳۹۴

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۵۲۳۰۷ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی شماره ۱۱۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۲۰۷۵ ـ ۲۶/۳/۱۳۸۶ وزیر نیرو از تاریخ تصویب منتشرشده دردوشنبه،۲۸ دی ۱۳۹۴

مطابق ماده ۱۳ قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب سال ۱۳۸۵ مقرر شده است: « تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده می‌باشد.»

رأی وحدت رویه شماره۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است منتشر شده دردوشنبه،۲۸ دی ۱۳۹۴

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۴۴ـ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال مبیّن شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد

رأی شماره ۱۱۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴۶۷ ـ ۱/۶/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  منتشر شده درچهارشنبه،۲۳ دی ۱۳۹۴

 

رأی هیأت عمومی

به موجب بند (ج) ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی قیمت گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می‌گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون

رأی شماره ۱۱۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مبنی برتعیین عوارض تغییرکاربری اراضی از تاریخ تصویب منتشر شده درچهارشنبه،۲۳ دی ۱۳۹۴

 

به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس

رأی شماره ۱۱۱۷ الی ۱۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۱ نامه شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ـ ۲۶/۳/۱۳۹۲ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتشر شده درچهارشنبه،۲۳ دی ۱۳۹۴

به موجب تبصره ۱ بند (د) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است «دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمـایندگان وزارت بازرگانی،

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ...

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی                                                      ۷/۱۰/۱۳۹۴             

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون اصلاح بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور منتشر شده دردوشنبه،۱۴ دی ۱۳۹۴

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقـدیم گردیـده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۴ و تأیـید شورای محـترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

قانون تسری مواد (۷۹) و (۸۳) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  منتشر شده دردوشنبه،۱۴ دی ۱۳۹۴

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی              ۲/۱۰/۱۳۹۴

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۴۵۲۰۲/۴۰۷۹۸ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست ‌و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسری مواد (۷۹) و (۸۳) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

الحاق یک تبصره به نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷منتشر شده در سه‌شنبه،۱ دی ۱۳۹۴

 

شماره۱۶۴۱۳۲/۹۴                                                                          ۲۸/۹/۱۳۹۴

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

نظر به اینکه به موجب تصویب ریاست محترم قوه قضائیه یک تبصره به نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷ اضافه گردیده لذا مراتب به شرح زیر اعلام می‌گردد. مستدعی است در روزنامه رسمی درج فرمائید.

اصلاحیه قانون الحاق یک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور منتشر شده در پنج‌شنبه،۳ دی ۱۳۹۴

 

شماره۱۲۷۶۹۱                                                                                ۳۰/۹/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پیرو ابلاغیه قانون «الحاق یک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور» به شماره ۱۰۰۳۸۹ مورخ ۴/۸/۱۳۹۴ به پیوست اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در تبصره ماده (۴۱) ماده واحده قانون مذکور موضوع نامه شماره ۶۴۰۳۲/۵۶۱ مورخ ۴/۹/۱۳۹۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد منتشر شده در پنج‌شنبه،۳ دی ۱۳۹۴

 

شماره۶۴۰۴۰/۵۲۰                                                                               ۴/۹/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۳۱۲۸/۵۰۶۰۸ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۴ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منتشر شده در سه‌شنبه،۱ دی ۱۳۹۴

 

۵/۳/۱۳۹۴

سؤال                                                                                           شماره پرونده ۱۸۵۹ ـ ۱۱۸ ـ ۹۳

۱ـآیا سازمان بورس بهادار حق دارد راجع به تغییرات انجام شده در اساسنامه شرکت سهامی عام که هنوز عضو بورس نشده اعلام نظر نموده و از ثبت آن در دایره ثبت شرکتها جلوگیری کند.

۲ـ آیا مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند با استناد به قسمت اخیر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاح قانون تجارت، اختیار هیأت‌مدیره را در اعمال حق رأی ناشی از مالکیت خودش نسبت به سهام اشخاص حقوقی دیگر، محدود و این حق رأی را به سهامداران حقیقی واگذار کرده یا به استناد ماده ۱۰۲ قانون مذکور سهامداران حقیقی را به عنوان نماینده شرکت در مجامع جهت اعمال حق رأی تعیین کند.

مقالات دیگر...

 1. نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منتشرشده در دوشنبه،۱۶ آذر ۱۳۹۴
 2. نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منتشر شده در پنج‌شنبه،۵ آذر۱۳۹۴
 3. نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منتشرشده در دوشنبه،۲ آذر ۱۳۹۴
 4. قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات منتشر شده درپنج‌شنبه،۳۰ مهر ۱۳۹۴
 5. قانون حمایت از صنعت برق کشورمنتشرشده درسه‌شنبه،۱۷ آذر ۱۳۹۴
 6. قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری منتشرشده درپنج‌شنبه،۷ آبان ۱۳۹۴
 7. قانون پیشگیری از وقوع جرم منتشرشده در سه‌شنبه،۱۷ آذر ۱۳۹۴
 8. قانون الحاق یک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشورمنتشرشده درپنج‌شنبه،۷ آبان ۱۳۹۴
 9. قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام منتشرشده درشنبه،۲۵ مهر ۱۳۹۴
 10. قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزمنتشرشده دریکشنبه،۱۰ آبان ۱۳۹۴
 11. قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه‌ یافته منتشر شده درپنج‌شنبه،۷ آبان ۱۳۹۴
 12. رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجام‌خواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور منتشرشده دردوشنبه،۱۶ آذر ۱۳۹۴
 13. رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی منتشر شده در شنبه،۴ مهر ۱۳۹۴
 14. آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری منتشرشده درسه‌شنبه،۱۰ آذر ۱۳۹۴
 15. آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری منتشر شده دردوشنبه،۶ مهر ۱۳۹۴