اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۰۲۳/ت۵۳۸۸۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در مقدمه تصویب­نامه شماره۱۳۵۰۲۳/ت۵۳۸۸۵هـ مورخ۱۳۹۵/۱۱/۲ عبارت «شماره ۱۲۳۶۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ معاونت اجرایی رئیس‌جمهور» به عبارت «وزارت جهاد کشاورزی» اصلاح می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح تبصره ماده (۴۴) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶( قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

منتشر شده  درچهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پیشنهاد شماره ۳۱۶۶۰/۱۲۸۴۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره ماده (۴۴) آیین‏نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب­نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳، عبارت «برای صادرات» قبل از عبارت «توسط وزارت نفت» اضافه می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح جزء (۳) بند (۴) پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۱۰۲/ت۵۲۰۵۳ک مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۴

دبیرخانه شورای ­عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پیشنهاد شماره ۲۶۷۰۳/۱۳۵۹۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح ماده (۴) قرارداد پیوست تصویب‌نامه شماره ۶۵۰۶۴/ت۵۳۳۴۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۱

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پیشنهاد شماره ۳۱۸۹۲/۱۳۱۰۴۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۴) قرارداد پیوست تصویب­نامه شماره ۶۵۰۶۴/ت۵۳۳۴۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۱ مربوط به اجرای بند (ح) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) منعقده بین وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران، عبارت «و خالص گاز طبیعی» قبل از عبارت «تحویلی برای صادرات» اضافه می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح ماده (۴۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۴۰) آیین­نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع تصویب­نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴ عبارت «پس از تصویب هیأت وزیران» پس از عبارت «تشکیلات اداری» اضافه می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ  و ارشاد اسلامی به عنوان نمایندگان سهام دولت در ترکیب مجامع عمومی شرکت‌های فرهنگی ـ ورزشی استقلال ایران و پیروزی (پرسپولیس(

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۱۰۳۱/ص/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره (۷۲) دایمی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور ـ مصوب ۱۳۵۲ ـ با اصلاح بعدی آن تصویب کرد:

وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نمایندگان سهام دولت در ترکیب مجامع عمومی شرکت­های فرهنگی ـ ورزشی استقلال ایران و پیروزی (پرسپولیس) تعیین می­شوند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری 

تصویب‌نامه در خصوص صدور ضمانت‌نامه‌های کلی و یا اختصاصی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت جهت استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پیشنهاد شماره ۲۱/۱۱۵۲۸۳ـ ۱۱۰۳۶ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح جدول شماره (۳)

پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۴۰/ت۵۱۵۳۳هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲

 منتشر شده در دوشنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره ۳۴۸۴۴/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۹ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ ردیف­های (۱۳ـ۳) و (۱۳ـ۴) جدول شماره (۳) پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۴۰/ت۵۱۵۳۳هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ به شرح زیر اصلاح و ردیف (۱۳ـ ۵) جدول یادشده حذف می‌شود:

اصلاح تبصره (۳) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح اختیاراتسازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

منتشر شده در دوشنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره ۳۲۰۶۹/۱۳۲۱۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره (۳) ماده (۲) آیین­نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضوع تصویب­نامه شماره ۱۲۸۳۰۰/ت۴۱۸۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵، عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط» بعد از عبارت «مجاز است» اضافه می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه

در خصوص تعیین فهرست کالاهای یارانه‌ای موضوع تبصره (۲( ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 منتشر شده در  دوشنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ تصویب کرد:

۱ ـ فهرست کالاهای یارانه­ای موضوع تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر تعیین می­شود:

تصویب‌نامه در خصوص انتخاب هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو

منتشر شده دردوشنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۶ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت اجرایی رئیس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه

در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت  در سال ۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه کشور

منتشر شده در دوشنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پیشنهاد شماره ۹۸۲۲۱۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۴ـ و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب کرد:

۱ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت)

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت راه و شهرسازی نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با بانک عامل به منظور تأمین مالی خرید دو میلیون تن سیمان

منتشر شده در دوشنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۳ به پیشنهاد شماره ۵۰۷۰۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال نامه شماره ۳۹۷۲۰/۹۴/۸۰۰ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۴ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی (شعبه تربت حیدریه(

متتشر شده در دوشنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۵

با توجه به اینکه به موجب بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر گردیده که فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف مقرر برای جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند و در ماده ۲۲۵ قانون مذکور نیز دولت موظف شده است بار مالی کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام قانون برنامه پنجم که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی پیش بینی و اجرا کند، بنابراین مفاد نامه شماره ۸۰۰/۹۴/۳۹۷۲۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۹ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی به شعبه تربت حیدریه که بدون توجه به وظیفه دولت در تأمین بار مالی احکام قانون برنامه پنجم صادر شده است مغایر احکام فوق‌الذکر مقنن است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدکاظم بهرامی

مقالات دیگر...

 1. رأی شماره ۸۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:
 2. رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:
 3. رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:
 4. اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۰۲۳/ت۵۳۸۸۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲
 5. رأی شماره۸۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :
 6. رأی شماره‌های ۸۰۹ ـ ۸۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:
 7. رأی شماره۸۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:
 8. اصلاح ردیف (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۰۲۳/ت۵۳۸۸۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲
 9. آیین نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳)
 10. تصویب‌نامه در خصوص تعیین نرخ تعرفه واردات کالاهای اساسی
 11. رأی شماره‌های ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:
 12. بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۹۱۴۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴
 13. رأی شماره ۵۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری
 14. رأی شماره‌های ۴۹۴ الی ۵۰۸ هیأت عمومی ‌دیوان‌عدالت اداری
 15. رأی شماره‌های ۳۲۱ الی ۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری