رأی شماره۱۲۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه سی صد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار ابلاغی به شماره ۹۵۹ـ ۲۹/۴/۱۳۹۰ مبنی بر اخذ ۱۰ درصد از ارزش روز املاک به علت حذف طرح

منتشر شده در یکشنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۵

رأی هیأت عمومی

اولاً : با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۳/۱۰۲/۴۳۷ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۱ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مصوبه مورد اعتراض را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد ادعای مغایرت با شرع وجود ندارد.

ثانیاً : با توجه به اینکه در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷ در خصوص اجرای طرح های هادی و عمرانی تعیین تکلیف شده است و در خصوص اینکه چنان چه طرح اجرا نشود، از صاحبان املاک واقع در مسیر طرح، مبلغی اخذ شود، حکمی بیان نشده است، بنابراین مصوبه سی صد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار که طی شماره ۹۵۹ ـ ۱۳۹۰/۴/۲۹ به شهرداری سبزوار ابلاغ شده و در آن مقرر گردیده ۱۰ درصد از ارزش املاک به علت حذف طرح اخذ شود، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۲۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای محتلف درخصوص وضع عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری نصب عابر بانک و همچنین عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، مؤسسات دولتی و بانک ها

منتشر شده در یکشنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۵

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنان چه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آرای شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ و ۲۴۱ ـ ۱۳۹۰/۶/۷ و ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانک های دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری نصب عابر بانک و همچنین عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، مؤسسات دولتی و بانک ها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حـدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر سامن در تصویب تعرفه عـوارض و بهای خدمات شهرداری سامن در سال ۱۳۹۴ در قسمت های تعیین عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض‌الحسنه و نصب و سالیانه عابر بانکها و نصب تابلو بدون رعایت مفاد آرای مذکور به وضع عوارض مبادرت کرده است بنابراین مصوبه در قسمت های مورد اعتراض با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی 

رأی شماره ۱۲۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۳ کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج، موضوع صورت جلسه شماره ۵۴۷۵/۹۳/۵۶/۴ ـ ۳/۱۰/۱۳۹۳ در خصوص وضع عوارض تابلو در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

منتشر شده در یکشنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۵

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: « چنان چه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آرای شماره ۴۰۶ الی ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۳ و ۲۴۱ ـ ۱۳۹۰/۶/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری که متضمن تبلیغات نیست به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب مصوبه شماره ۴/۵۶/۹۳/۵۴۷۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بدون رعایت مفاد آرای مذکور برای تابلوهای معرف محل بیش از عرض ۱/۵۰ متر و تابلوی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و بیمـه عوارض وضع کرده است، بنابراین مصوبه یادشده بـا استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره‌های ۱۲۲۴ الی ۱۲۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است  

منتشر شده در یکشنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۵

اولاً : تعارض در آراء فوق‌الذکر محرز است.

ثانیاً : نظر به اینکه به موجب ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشند. همچنین مطابق بند ۱۶ مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ کمیسیون طرح تفصیلی شاهین شهر، شهرداری پس از آماده‌سازی کامل توسط مالکین (زیرسازی ـ جدول‌گذاری ـ آب و فاضلاب ـ برق) مجاز به صدور پروانه ساختمانی می‌باشد، بنابراین در وضعیت فعلی شرایط لازم برای صدور پروانه فراهم نبوده و شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد و در نتیجه دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۲۳۴ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۰ شعبه ۲۹ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۸۹۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۳۱ شعبه ۳۳ دیوان عـدالت اداری که بر رد شـکایـت شاکیان به خواسـته الزام شهـرداری شاهیـن شهر به صـدور پروانه ساختمانی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیـوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

مصوبه

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند پهنه‌بندی حریم

منتشر شده در یکشنبه،۸ اسفند ۱۳۹۵

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ضمن استماع گزارش دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری پیرامون  موضوع، دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه‌بندی حریم در طرح جامع شهر را به شرح زیر و منضم به یک پیوست، مورد تصویب قرار داد:

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون موضوع:

طراحی شهری بخشی از اراضی نظامی جنوب اصفهان موسوم به گل نرگس ـ پیرو مصوبه ۱۳۹۵/۳/۳

منتشر شده در یکشنبه،۸ اسفند ۱۳۹۵

شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۲ پیرو مصوبات قبلی در خصوص طرح یکپارچه اراضی نظامی جنوب اصفهان و بنابر پیگیری‌های استانی (نامه شماره ۴۸۸۸۰/۹۵/۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۹/۹)، با کلیات طرح پیشنهادی در محدوده اراضی موسوم به ۶۸ هکتاری صرفاً در مقیاس ۱:۲۰۰۰ (طبق نقشه‌های پیوست) موافقت نموده و مقررگردید:

مصوبه

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون حادثه ساختمان پلاسکو

منتشر شده در یکشنبه،۸ اسفند ۱۳۹۵

«دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری (کمیته تخصصی شماره ۴) و مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی ضمن بررسی تفصیلی و همه‌جانبه آتش‌سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو و سایر موارد مشابه در کشور نسبت به تدوین چارچوبی جهت ارتقاء ایمنی ساختمان ها، تاب‌آوری شهرها، ملاحظات و الزامات زیست محیطی و پتانسیل های بالقوه آلایندگی، خصوصاً ضوابط ساختمان های بلند مرتبه (۶ طبقه به بالا) و همچنین ساز و کارهای پیشنهادی لازم برای تحقق پذیری مصوبات شورای عالی و ایمنی ساختمان ها و ارائه آن در شورای عالی حداکثر ظرف مدت دو هفته آینده اقدام نمایند.»

نتایج بررسی فوق‌الذکر به جهت اهمیت موضوع و به استناد  بند ۱ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی برای هیات وزیران و سایر مراجع ذیربط گزارش خواهد شد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور اقدام آنی اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید نتیجه اقدامات به دبیرخانه شورای عالی منعکس شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

مصوبات

نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

منتشر شده در یکشنبه،۸ اسفند ۱۳۹۵

نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری (عتف) روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ با حضور اعضاء در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید، که جهت اجرا ابلاغ می­شود.

اصلاح بند (۴)

مندرجات ذیل یادداشت شماره فرعی فصل (۱۵)جدول مقررات صادرات و واردات

منتشر شده در یکشنبه،۸ اسفند ۱۳۹۵

نظر به اینکه در بند (۴) مندرجات ذیل یادداشت شماره فرعی فصل (۱۵) جدول مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۰۹۲/ت۵۲۸۹۴هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ عبارت «روغن پالم (اعم از خام و تصفیه شده اولیه وارده به گمرکات اجرایی کشور از ابتدای سال ۱۳۹۵)» به صورت عبارت «روغن خام پالم» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۰۲۳/ت۵۳۸۸۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

منتشر شده در یکشنبه،۸ اسفند ۱۳۹۵

نظر به اینکه متن زیر به عنوان ردیف (۸) تصویب­ نامه شماره ۱۳۵۰۲۳/ت۵۳۸۸۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲ و اصلاحات بعدی آن تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­شود:

ردیف

نام کالا

شماره تعرفه

حقوق ورودی قبلی

حقوق ورودی مصوب

تغییرات در شرایط ورود

۸

پرتقال

۰۸۰۵۱۰۰۰

۵۵

۵

ـ

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی

اصلاح تصویب‌نامه

 شماره ۱۳۸۸۷۱/ت۵۳۹۶۰هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹

منتشر شده در یکشنبه،۸ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره۱۳۸۸۷۱/ت۵۳۹۶۰هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ متن زیر جایگزین بند (۲) می‌شود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۸) مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی

منتشر شده در یکشنبه،۸ اسفند ۱۳۹۵

ماده۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۶۳ـ و اصلاحات بعدی آن

اصلاح

جزء (۸) بند (پ) تصویب‌نامه شماره ۶۲۱۱۱/ت۵۱۰۵۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵

منتشر شده در یکشنبه،۸ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به پیشنهاد شماره ۳۱۸۷۰/۱۴۴۸۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در جزء (۸) بند (پ) تصویب‌نامه شماره ۶۲۱۱۱/ت۵۱۰۵۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵، بعد از واژه «خارجی» عبارت «با رعایت بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی» اضافه می‌گردد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه

اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲(

منتشر شده در یکشنبه،۸ اسفند ۱۳۹۵

ماده۱ـ دستگاه‏ های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ ـ می‏ توانند واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع‏های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی خود مانند ساختمان‏ (اعم از اداری، مسکونی و آموزشی)، ورزشگاه‏، استخر، سالن‏­ های سینما و نمایش و آمفی‏تئاتر، غذاخوری، اجلاس (کنفرانس)، خوابگاه‏ دانشجویی، مهمانسرا، زائرسرا، ایستگاه‏ تحقیقاتی، سالن‏ فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سیتی‏اسکن، دندانپزشکی، آزمایشگاه، درمانگاه‏، بیمارستان‏، باغ‏، مزرعه، کارگاه، کارخانه‏، تأسیسات ساحلی، محل‏های تفریحی و سرگرمی را برای مدتی که مورد نیاز نیست و استفاده از آنها توسط دیگری موجب استهلاک غیرمعمول نمی‏شود، با رعایت کاربری آن و از طریق مزایده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت به صورت اجاره واگذار کنند.

مقالات دیگر...

 1. الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۴)
 2. تصویب‌نامه در خصوص عدم نیاز به بررسی برخی مطالبات دولت توسط سازمان حساب رسی
 3. تصویب‌نامه در خصوص صدور «کارت حمایت تحصیلی» توسط وزارت کشور (فرمانداری‌ها)
 4. تصویب‌نامه درخصوص تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد
 5. تصویب‌نامه درخصوص تعیین حداقل سرمایه مؤسسات بیمه ایرانی
 6. تصویب‌نامه در خصوص کنترل کالاهای وارده به منطقه ویژه اقتصادی
 7. تصویب‌نامه در خصوص احتساب صندوق نوآوری و شکوفایی
 8. تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت راه و شهرسازی
 9. تصویب‌نامه در خصوص خروج بیست درصد از سهام
 10. نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
 11. اصلاح بند (۸) تصویب‌نامه شماره ۴۲۲۱۰/ت۵۰۵۴۴هـ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۸
 12. تصویب‌نامه در خصوص انتقال اعتبارات هزینه‌ای
 13. تصویب‌نامه در خصوص الحاق ردیف‌های تعرفه (۷۲۱۳) و (۷۲۰۹)
 14. رأی شماره ۱۱۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:
 15. رأی شماره۱۱۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: