آخرین اخبار :

 

مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح در مورد نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح

منتشر شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

به استناد تبصره (۱) ماده (۳) مقررات برگزاری مناقصات ن م نصاب معاملات در سازمان های نیروهای مسلح به شرح ذیل تعیین می‌شود.

الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح.

اصلاح تصمیم نامه بند 6 شماره 45346/241092 مورخ 25/10/89

منتشر شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۷ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۴۹۴۹۰ مورخ  95/4/7 وزارت صنعت ،معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تصویب نامه 123424/ت 51733 ه مورخ 22/9/94

منتشر شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

هیأت ‌وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۷ به پیشنهاد مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایـران و به استناد ماده (۷) قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ تصویب کرد:

 تصویب‌نامه شماره۱۲۳۴۲۴/ت۵۱۷۳۳هـ مورخ۱۳۹۴/۹/۲۲ به شرح زیر اصلاح می­شود: