بخش نامه شماره ۱۰۰/۶۷۸۰۲/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن نوروز۱۳۹۶

منتشر شده درچهارشنبه،۱۸ اسفند ۱۳۹۵

بخش نامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

به مناسبت فرارسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی واخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهدبود.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ابلاغ مدارک  طرح جامع ـ تفصیلی شهر بسطام

منتشر شده در یکشنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۵

در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران شهری، به پیوست یک سری اسناد و مدارک طرح جامع ـ تفصیلی شهر بسطام موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۹ شورای عالی به شرح ذیل، ابلاغ میگردد.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ابلاغ اسناد موضوع طرح الحاق سایت پیشنهادی به مساحت ۲/۶۳ هکتار به محدوده شهر نرمان شیر

منتشر شده در یکشنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۵

در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای،‌ منطقه‌‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت محترم وزیران به پیوست دو سری اسناد و مدارک  الحاق سایت پیشنهادی به مساحت ۲/۶۳ هکتار به محدوده شهر نرمانشیر، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۳۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان به تصویب رسیده است  جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد.

دستور فرمایید مراتب به شهرداری مربوطه و سایر دستگاه های اجرایی ذ‌یربط ابلاغ و مراقبت گردد تا شهرداری با مراعات کامل جنبه‌های فنی، ضوابط و مقررات طرح و نیز همکاری مؤثر با شورای اسلامی شهر، موجبات تحقق اهداف مورد نظر فراهم گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت طرح جامع شهر ایلام (اصلاح حریم شهر ایلام)

منتشر شده در یکشنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۵

شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱، مغایرت طرح جامع شهر ایلام (اصلاح حریم شهر ایلام) مصوب مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ایلام را مورد بررسی قرار داد و ضمن تائید صورت جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ کمیته فنی با توجه به اینکه طرح جامع شهر ایلام مراحل تصویب نهایی خود را در استان طی می‌کند مقرر گردید اصلاح حریم شهر همزمان با بررسی طرح جامع به صورت یک پارچه و با در نظر گرفتن سایر اجزای طرح انجام گیرد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند رویکرد ریل پایه

منتشر شده در یکشنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۵

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱؛ در راستای وظیفه ذاتی و قانونی مبنی بر سیاست گذاری کلان در شهرسازی کشور و در ادامه مصوبه سال ۱۳۸۲ خویش؛ ضمن استماع گزارش ارائه شده از معاونت حمل و نقل پیرامون رویکرد ریل پایه و تصویب راهبرد کلّی «ضرورت هماهنگی میان سیاست ها، برنامه‌ها، اقدامات حوزه حمل و نقل و سیاست ها و برنامه‌های نحوه استفاده از اراضی در کلیه سطوح و مقیـاس ها» ( Integration between transport and land use planning ) با تأکید بر؛

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۷۵۷۴/ت۵۲۲۲۴هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۷

منتشر شده در یکشنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۸ به پیشنهاد شماره ۹۵/۳۵۶۰۳۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۷۵۷۴/ت۵۲۲۲۴هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۷ عبارت «برای سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» حذف می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

منتشر شده در یکشنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۸۳۰۱۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۸ وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب‌نامه‌ شماره ۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

اصلاح ماده (۲۴) آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال

منتشر شده در یکشنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۴ به پیشنهاد شماره ۱/۲۴۴۶۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به آیین­ نامه ساماندهی و توسعه رسانه­ها و فعالیت ­های فرهنگی دیجیتال، موضوع تصویب­ نامه شماره ۱۷۲۴۱۲/ت۴۱۲۵۵هـ مورخ ۱۳۸۹/۸/۳ اضافه و عنوان ماده (۲۴) قبلی به ماده (۲۵) اصلاح می­شود:

ماده۲۴ـ صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از شمول این آیین­ نامه مستثنی است. مصادیق صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی توسط شورای ­عالی فضای مجازی تعیین می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

منتشر شده دریکشنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۳۰۱۹۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

الحاق ماده (۲۶)به اساس نامه شرکت‌های آب‌منطقه‌ای:

همدان، لرستان، ایلام، مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، بوشهر، سمنان، قم، چهارمحال و بختیاری، زنجان، کردستان، قزوین و خراسان جنوبی

منتشر شده در یکشنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۰/۵ به پیشنهاد شماره ۹۵/۳۶۳۶۱/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۲ وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساس نامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولت و وابسته به دولت ـ مصوب۱۳۷۷ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص اجرای قطعه اول آزادراه سیرجان ـ بندرعباس

منتشر شده در یکشنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۴ به پیشنهاد شماره ۵۹۶۰۳/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه­ های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ ها و سایر منابع مالی و پولی کشور  ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد:

۱ـ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب­ نامه «شرکت» نامیده می­شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب­ نامه «وزارت» نامیده می ­شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای قطعه اول آزاد راه سیرجان ـ بندرعباس به طول حدود (۵۹) کیلومتر، که در این تصویب­ نامه «پروژه» نامیده می­ شود.

تصویب‌نامه

در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری رومانی

منتشر شده در یکشنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۴ به پیشنهاد شماره ۷۳۲/۵۶۱/۴۵۴۹۹۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ وزارت امورخارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه­ های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری رومانی به شرط عمل متقابل مجاز است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص سهمیه بیمه اتکایی اجباری

منتشر شده در یکشنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۵

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۴ به پیشنهاد شماره ۶۲/۱۴۵۴۳۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

سهمیه بیمه اتکایی اجباری تا زمان تعیین درصدهای جدید در چارچوب قانون، مطابق درصدهای تعیین شده در بیمه­ نامه ­های زندگی و سایر رشته­ های بیمه­ ای برای سال ۱۳۹۴، موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۹۱۱/ت۵۰۵۷۶هـ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ خواهد بود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

رأی شماره ۱۲۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بندهای ۱۴ـ ۲۸ الی ۱۸ـ ۲۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۸۷و قسمتی از بند ۱۹ـ ۲۸ تعرفه عوارض شهرداری یزد

منتشر شده در یکشنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۵

رأی هیأت عمومی

هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است لیکن به جهت این که تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و تابلوهای واقع در ملک اشخاص و پلاکاردهای فرهنگی و مذهبی و اطلاع‌رسانی دستگاه های دولتی الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد و همچنین با عنایت به وظایف شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ذیل ماده ۷۱ یاد شده و اینکه در وظایف مذکور اخذ مبالغی مازاد بر هزینه‌های انجام شده توسط شهرداری پیش‌بینی نشده است بنابراین بندهای ۱۴ـ ۲۸ الی ۱۸ـ ۲۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۸۷ و آن قسمت از بند ۱۹ـ ۲۸ تعرفه مذکور که اخذ ۱۵ درصد علاوه بر هزینه جمع‌آوری تابلو توسط شهرداری را مجاز اعلام کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یزد تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی 

مقالات دیگر...

 1. رأی شماره۱۲۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:
 2. رأی شماره ۱۲۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:
 3. رأی شماره ۱۲۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:
 4. رأی شماره‌های ۱۲۲۴ الی ۱۲۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:
 5. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند پهنه‌بندی حریم
 6. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون موضوع:
 7. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون حادثه ساختمان پلاسکو
 8. مصوبات نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری
 9. اصلاح بند (۴) مندرجات ذیل یادداشت شماره فرعی فصل (۱۵)
 10. اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۰۲۳/ت۵۳۸۸۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲
 11. اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۸۷۱/ت۵۳۹۶۰هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹
 12. اصلاح جزء (۸) بند (پ) تصویب‌نامه شماره ۶۲۱۱۱/ت۵۱۰۵۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵
 13. آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۸) مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی
 14. آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد
 15. الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۴)