قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

منتشر شده در شنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۵

ماده‌واحده ـ بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (۱۱.۵۲۴.۵۶۵.۹۶۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (۱۱.۵۲۴.۵۶۵.۹۶۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کوچصفهان

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۵

۱. یک جلد آلبوم نقشه‌های طرح

۲. یک دفترچه مطالعات طرح

۳. یک دفترچه ضوابط و مقررات اجرایی طرح

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارزوئیه

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۵

۱. یک جلد آلبوم نقشه‌های طرح

۲. دو دفترچه مطالعات طرح

۳. یک دفترچه ضوابط و مقررات اجرایی طرح

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر دامغان

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۵

الف ـ کلیات و محدوده شهر

۱ـ افق طرح با حفظ سقف جمعیت پیشنهادی (۷۶۴۸۸ نفر) به سال ۱۴۱۰ افزایش یابد و نرخ رشد جمعیت بر همین مبنا اصلاح شود.

۲ـ محدوده مصوب بافت تاریخی ابلاغ شده  در اسناد طرح منعکس گردد. همچنین آثار تاریخی با ارزش در اسناد طرح جانمایی شده و جداول مربوطه بر همین اساس اصلاح گردد. رعایت حرایم آثار تاریخی با استعلام از سازمان میراث فرهنگی الزامی است و در طرح تفصیلی می‌بایست محدوده ۱۳۰ هکتاری بافت تاریخی، حرایم آثار مذکور تدقیق شود. ضمن اینکه  عرصه و حرایم اثر تاریخی «بارو» و«تپه حصار» تحت پهنه حفاظت در حریم شهر تثبیت گردد.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سراب باغ

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۵

در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران شهری، به پیوست یک  سری اسناد و مدارک طرح جامع ـ تفصیلی شهر سراب باغ موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۲  شورای عالی به شرح ذیل، ابلاغ می‌گردد.

اصلاح بند (پ) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴( قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ به پیشنهاد شماره ۹۵/۵۰۰۶۶/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (پ) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور موضوع تصویب­ نامه شماره ۷۸۸۵۶/ت۵۳۳۷۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۷/۳ عبارت «یک صد و دو (۱۰۲) ریال» به عبارت «هفتاد (۷۰) ریال» و  عبارت‌های «بیست و دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۲ )ریال» به عبارت‌های «پانزده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵ ) ریال» و عبارت «یک هزار و هشتصد و سی و سه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۳۳ر۱) ریال» به عبارت «یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵۰ر۱) ریال» اصلاح می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن یک معاونت به معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۲۱۱۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲ وزارت جهادکشاورزی و به استناد تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:

یک معاونت به معاونت­ های وزارت جهادکشاورزی، مشروط به عدم افزایش پست سازمانی و با استفاده از ظرفیت­ های موجود اضافه می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص الحاق وزارت جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای کمیسیون تعیین ارزش افزوده

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۱۱۶۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲ وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت جهادکشاورزی به ترکیب اعضای کمیسیون تعیین ارزش افزوده موضوع ماده (۱۳) آیین­ نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب ­نامه شماره ۳۴۱۸۶/ت۳۵۳۶۱ک مورخ ۱۳۸۶/۳/۶، اضافه می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص افزایش سقف حداکثر امتیازات  مواد (۶۵)، (۶۶)، (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۵

هیأت‌وزیران در جلسه۱۳۹۵/۱۲/۱۸ به پیشنهاد شماره۱۰۴۰۴۲۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ سازمان اداری واستخدامی کشور و به استناد بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:

۱ـ سقف حداکثر امتیازات مواد (۶۵)، (۶۶)، (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش می ­یابد.

۲ـ افزایش امتیازات و فوق­العاده­ های مواد فوق در دستگاه­ های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش ­بینی شده در قانون مذکور و آیین ­نامه­ های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است.

۳ـ در آن دسته از دستگاه­ های اجرایی که با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیأت وزیران از افزایش ­های موضوع بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برخوردار شده­اند، افزایش­ های موضوع این تصویب­ نامه پس از کسر افزایش ­های قبلی قابل اعمال است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری 

رأی شماره‌های ۱۳۰۱ـ ۱۳۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند ۱۸/۳ صورت جلسه شماره ۲۶ـ۲۲/۴/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر همدان

منتشر شده درچهارشنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۵

الف ـ در نامه شماره ۹۴/۱۰۲/۸۴۵ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۸ قائم مقام دبیر شورای نگهبان چنین آمده است که: «موضوع بند ۳/۱۸ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۲ شورای اسلامی شهر همدان در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

رأی شماره۱۲۹۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۱ صورت جلسه شماره۴۸۰ـ۱۰/۸/۱۳۸۹، بند۲ صورت جلسه شماره ۴۸۱ـ ۱۵/۵/۱۳۸۹، بند۲ مصوبه ۴۸۴ـ ۲۲/۸/۱۳۸۹ و بند ۹ صورت جلسه شماره ۵۴۹ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۰شورای اسلامی شهر ارومیه درخصوص صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شهرداری در مناطق دارای کاربری باغات به ساخت و ساز بیش از ۴۰ درصد درآمد قولنامه‌ای

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۵

در ماده ۶ قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱ تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون بدون رعایت مفاد قانون یاد شده و مقررات مربوط

رأی شماره ۱۲۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۷ از ماده۶ و بند ۳ از ماده۷ دستورالعمل به‌کارگیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی موضوع‌ماده۱۶۹ مکرر قانون‌مالیات های‌ مستقیم

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۵

الف ـ با توجه به نظر فق های شورای نگهبان مبنی بر اینکه:

«آنچه که در جزء [۷ـ۶]۶ ـ ۶ بند ۶ و جزء ۳ـ۷ بند ۷ آمده به نفسه چنان چه مشمول قانون مبارزه با پول شویی و قانون ارتقاء سلامت اداری باشد اشکالی ندارد و در صورتی که این مصوبه بخواهد این موارد را مشمول قوانین مذکور نماید خلاف موازین شرع می‌باشد البته تشخیص شمول یا عدم شمول با آن دیوان محترم است.»

رأی شماره ۱۲۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بندهای ۲ و ۴ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور) مصوب جلسه ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۵

مطابق ماده ۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ و در تعریف واحد صنفی مقرر شده است که هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود و در تبصره ۱ از این ماده مقرر شده که:

بخش نامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «معاملات خودرو

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۵

اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک

مقالات دیگر...

 1. بخش نامه شماره ۱۰۰/۶۷۸۱۳/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص قیمت دیه کامله
 2. تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی
 3. اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۶۴۱۰/ت۵۳۴۸۹هـ مورخ۱۳۹۵/۶/۲۵
 4. اصلاح جدول جزء (۱) بند (الف) تصویب‌نامه شماره ۱۴۸۰۴۱
 5. اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۶۸/ت۵۱۳۲۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷
 6. اصلاح ماده (۷) آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو
 7. اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۵۰۰/ت۵۳۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳
 8. آیین‌نامه اجرایی هیأت‌های حل‌اختلاف و نحوه رسیدگی
 9. آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی
 10. تصویب‌نامه در خصوص لغو واگذاری جمعاً چهل درصد (۴۰%)
 11. تصویب‌نامه در خصوص اجازه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
 12. تصویب‌نامه در خصوص توسعه و تجهیز فرودگاه بین‌المللی شهیدهاشمی‌نژاد مشهد
 13. رأی شماره۱۲۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:
 14. رأی شماره۱۲۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 15. رأی شماره ۱۲۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: