تصویب‌نامه

در خصوص لغو واگذاری جمعاً چهل درصد (۴۰%) سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به طرح توزیع سهام عدالت

منتشر شده در دوشنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ به پیشنهاد شماره ۲۲۰۳۸ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ تصویب‌نامه شماره ۳۳۵۳۱/ت۴۶۴۶۷هـ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۸ و ردیف (۴) تصویب­ نامه شماره ۱۹۰۱۷/ت۴۷۷۸۲هـ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۹، موضوع واگذاری جمعاً چهل درصد (۴۰%) سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به طرح توزیع سهام عدالت لغو می‌گردد.

تصویب‌نامه

در خصوص اجازه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نسبت به انتشار حداکثر ده هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی بابت تسویه بخشی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت

منتشر شده در دوشنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ردیف (۲) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) الحاقی

تصویب‌نامه در خصوص توسعه و تجهیز فرودگاه بین‌المللی

 شهیدهاشمی‌نژاد مشهد وزارت راه و شهرسازی

منتشر شده در دوشنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ به پیشنهاد شماره ۶۱۷۳۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۷ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه ­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ ها

رأی شماره۱۲۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست اعاده و احتساب کلیه امتیازات برحسب زمان استحقاق مطابق ضوابط امتیازبندی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

منتشر شده در دوشنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۵

الف : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ب : نظر بـه ایـن کـه در خصـوص اجـابت درخـواست شاکیـان مقـررات قانـونی وجـود نـدارد بنـابراین آراء شعبـه ۲۴ دیـوان عدالت اداری بـه شمـاره دادنامه‌های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۳۱۹ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۴، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۸۵ ـ ۱۳۹۱/۷/۱۵ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۸۶ ـ ۱۳۹۱/۷/۱۵ مبنی بر رد شکایت شاکیان صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره۱۲۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تعارض آراء شعب ۲۶ و ۲۹ دیوان عدالت درخصوص رأی کمیسیون ماده۷۷ قانون شهرداری

منتشر شده در دوشنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۵

نظر به اینکه در پرونده‌های فوق‌الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هـر پرونده انشاء رأی شده است و تفـاوت مـدلول آنها مبتنی بـر استنباط متفاوت از حـکم واحـد قانون گذار نمی‌باشد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نمی‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۲۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

الزام سازمان آموزش و پرورش استثنایی به پرداخت حق بیمه معوقه سنوات ارفاقی و سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش حق بیمه مذکور و احتساب آن در سنوات خدمتی در اجرای اعمال ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

منتشر شده در دوشنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۵

مطابق تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال ۱۳۶۹ پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می‌شود و به موجب ماده ۵۲ آیین‌نامه خاص استخدامی آموزش و پرورش استثنایی مقرر شده است که

رأی شماره‌های ۱۲۶۵ الی ۱۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص تعیین و وضع عوارض از جایگاه های فروش گاز مایع

و جایگاه های سوخت به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات به استناد

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل است

منتشر شده در دوشنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۵

مطابق ماده ۹۲ قـانون تشکیـلات و آییـن دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنان چه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.

رأی شماره‌های ۱۲۳۹ـ ۱۲۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

 انتقال کارکنان رسمی یا ثابت مازاد دستگاه های اجرایی در سطح یک شهرستان و انتقال به سایر شهرستان ها

منتشر شده دردوشنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۵

اولاً : تعارض در آراء فوق‌الذکر محرز است.

ثانیاً : مطابق بند و ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است که «انتقال کارکنان رسمی یا ثابت، مازاد دستگاه های اجرایی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههای ذیربط، انتقال به سایر شهرستان ها باید با موافقت مستخدم صورت گیرد.»

رأی شماره ۱۲۳۳ الی ۱۲۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ابطال قسمت دوم مصوبه شماره ۱۷۶۳۳ـ ۲۷/۶/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر شیراز که برای تابلوهای معرف محل که خارج از شرایط و ضوابط مندرج در بندهای الف، ب، ج ردیف اول مصوبه تعیین عوارض کرده است. ۲ـ ابطال بند ۱ـ۲ ردیف ۲ مصوبه یادشده در تعیین ضریب محاسبه و همچنین مصوبه شماره ۳۵۵۶۲ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲ شورای اسلامی یادشده که طی آن ضرایب مندرج در مصوبه ۱۷۶۳۳ـ ۲۷/۶/۱۳۸۹ در قسمت مربوط به اضافه مساحت تابلوهای معرف محل افزایش یافته است

منتشر شده در دوشنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۵

هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۳/۵/۱ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت این که تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است

رأی شماره ۱۲۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص:

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با عنوان چگونگی اخذ هزینه‌های تبلیغات محیطی ماهیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران

منتشر شده در دوشنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۵

با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که تا تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ قابلیت اجرا داشته،

بخش نامه شماره ۱۰۰/۶۸۷۳۱/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص

«تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی

منتشر شده در دوشنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۵

با توجه به نقش مثبت و مؤثر عملکرد ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی در مرکز و ستادهای متناظر آن در مرکز استان‌ها و  شهرستان‌ها در انتخابات‌های گذشته و در اجرای  تبصره‌ ۲ ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست

قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقدشده در دوحه ـ ۲۰۱۲ میلادی برابر با ۱۳۹۱ هجری شمسی(

منتشر شده در چهارشنبه،۱۸ اسفند ۱۳۹۵

ماده‌واحده ـ احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقدشده به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ میلادی در دوحه شامل کنوانسیون پستی جهانی مشتمل بر چهل ماده، تشریفات (پروتکل) نهایی کنوانسیون پستی جهانی مشتمل بر شانزده ماده، آیین‌نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر پنجاه و هشت ماده و موافقت نامه سرویس‌های پرداخت پستی مشتمل بر بیست و هشت ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.

قانون اساس نامه سازمان فرهنگی هنری فارس زبانان(ایتا(

منتشر شده در چهارشنبه،۱۸ اسفند ۱۳۹۵

مقدمه توجیهی

به منظور صیانت از میراث مشترک فرهنگی و معرفی تاریخ و تمدن مشترک و نیز گسترش و تقویت ادبیات غنی منطقه و نیز تقویت پیوندهای فرهنگی بین کشورهای حوزه تمدنی مشترک، یک سازمان توسط کشورهای عضو تشکیل می‌شود.

قانون اصلاح بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری

منتشر شده در چهارشنبه،۱۸ اسفند ۱۳۹۵

ماده‌واحده ـ یک تبصره به بند(الف) ماده(۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره ـ ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردارند نیز با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول حکم این ماده می‌باشند و می‌توانند تا سی ‌و پنج سال خدمت نمایند.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی