شنبه, 17 خرداد 1399

 

اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده  مسبب حادثه(

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ مهر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۱۹ به پیشنهاد شماره ۳۴۳۱۱/۸۴۴۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تصویب‌نامه‌های شماره ۴۶۸۱۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۴، شماره ۴۶۸۳۶/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۴ و شماره ۴۶۸۲۴/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۴

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ مهر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۱۹ به پیشنهاد شماره ۳۴۰۴۸/۸۴۴۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۸۲۵/ت۵۲۶۶۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ مهر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۱۹ به پیشنهاد شماره ۲۳۶۴۷/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: