تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید نود روزه برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی، خدمت و خاص بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مالت به شرط عمل متقابل منتشر شده در شنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۵

وزارت امور خارجه

هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۴۰۲۸۷۲۳/۵۶۱/۷۳۲ مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۵ وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص معادل چهل و چهارهزار و ششصد میلیارد (۴۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای خرید گندم تولید داخل منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (۳۶) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد: 

تصویب‌نامه درخصوص الحاق پنجاه و سه قلم داروی مورد مصرف بیماران خاص و سرطانی به فهرست داروهای موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۱۶/ت۴۸۰۵۲هـ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۱ منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (۱۰) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ و بند (هـ) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق امتیاز ارتقای پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک شماره ۸۳۴۴۲/۱ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۴ وزارتخانه­های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

اصلاح بند (۱) و بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۰/ت۵۲۹۹۲هـ مورخ  ۱۸/۱/۱۳۹۵ منتشرشده در چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

 

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نظر به اینکه در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۰/ت۵۲۹۹۲هـ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ عبارت «معادل پنجاه و دو هزار میلیارد (۵۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات مطابق جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است،»

آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

در اجرای ماده ۱۹ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد املاک کشور، «آیین‌نامه اجرائی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور»، به شرح مواد آتی است.

ماده۱ـ اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه  در معانی مشروح زیر به کار می‌رود.

۱ـ قانون: قانون جامع حد نگار (کاداستر). مصوب۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی.

آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

در اجـرای ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری،‌ مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحـیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی» به شرح مواد آتی است.

فصل اول:‌ شیوه اجرای قرارهای نظارت قضایی

الف ـ کلیات

آیین ‏نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

ماده۱ـ به‏منظور نظارت، هماهنگی و تصمیم‏گیری درخصوص سفر کاری اعضای شوراهای‏ اسلامی محلی به خارج از کشور کمیسیونی به ‏ریاست معاون ذی‌ربط وزارت کشور و با عضویت نماینده شورای‌عالی استان‏ها و نمایندگان تام‏الاختیار سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات تحت عنوان کمیسیون مرکزی سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور که در این آیین‏نامه به اختصار «کمیسیون مرکزی» نامیده می‌شود، تشکیل و دبیرخانه آن در وزارت‏ کشور تشکیل‏ می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب۱۳۹۴ـ منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحیه های بعدی آن.

ب ـ تابعیت: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

پ ـ اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

تصویب‌نامه در خصوص داروهای مشمول تعهدات دارویی سازمان‌های بیمه‌گر منتشر شده درچهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (۱۰) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب ۱۳۷۳ـ و بند (هـ) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ تصویب کرد:

اصلاح ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب منتشر شده درچهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۳۴ـ در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع‌های قضایی کلانشهر‌ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می‌شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت.

آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون مالیات‏های مستقیم و اصلاحیه‏ های بعدی آن.

ب ـ اداره امور مالیاتی صلاحیت‏دار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه متوفی در محدوده آن واقع شده است.

ج ـ اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

ماده۱ـ افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی باشد.

تبصره ـ منظور از دارایی، دارایی‏هایی است که مطابق استانداردهای حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل دارایی‏های ثابت مشهود و نامشهود، سرمایه گذاری بلندمدت و دارایی زیستی مولد است.

تصویب‌نامه در خصوص تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور منتشر شده در دوشنبه،۲۳ فروردین ۱۳۹۵

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۱/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۵۶۶۷۴/۶۰ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۲) ماده (۷۲) و ماده (۷۴) اصلاحی قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

مقالات دیگر...

 1. اصلاحیه تبصره بند (۱۰) دستورالعمل شماره ۱۰۰/۸۳۲۶۱/۹۰۰۰
 2. رأی شماره ۱۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 3. رأی شماره ۱۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 4. رأی شماره ۱۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 5. رأی شماره ۱۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 6. رأی شماره ۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 7. نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منتشر شده در دوشنبه،۱۶ فروردین ۱۳۹۵
 8. تجدیدنظر و تصویب اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 9. دستورالعمل شماره ۱۰۰/۸۳۲۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه
 10. نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منتشر شده در چهارشنبه،۱۱ فروردین ۱۳۹۵
 11. قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها ۱۹۷۳(مارپل۷۸/۱۹۷۳)ـ مصوب۱۳۸۰ـ واصلاحات بعدی آن (موضوع قطعنامه‌های شماره (۱۸۹)، (۱۹۰)، (۲۰۰)، (۲۰۱)، (۲۰۲) و (۲۰۳)»
 12. اصلاح جزء (ب) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۰۰۵/ت۵۲۰۶۲هـ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۴ موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشورمنتشر شده در سه‌شنبه،۱۰ فروردین ۱۳۹۵
 13. تصویب‌نامه درخصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان به شرط عمل متقابل منتشر شده درسه‌شنبه،۱۰ فروردین ۱۳۹۵
 14. تصویب‌نامه درخصوص صدور پروانه بهره‌برداری شرکت شیمی دارویی ریحانه منتشر شده در سه‌شنبه،۱۰ فروردین ۱۳۹۵
 15. تصویب‌نامه درخصوص انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای راه‌آهن یک خطه کرمان ـ سیرجان منتشر شده در سه‌شنبه،۱۰ فروردین ۱۳۹۵