اصلاح تصویب نامه شماره 38454/ت53172 مورخ 95/4/2

منتشر شده در دوشنبه 1 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۰ به پیشنهاد شماره ۲۱۵۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۶ وزارت کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:


۱ـ در بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ عبارت «یک ساله» حذف  و عبارت «بیست و دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۲) ریال» به عبارت «پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال» اصلاح  و عبارت «زیر نظر کارگروه کاهش آلودگی هوای کلان­ شهرها» پیش از عبارت «اختـصاص دهد.» اضافه و در بـند (۷) تصویب­ نامه یادشـده، عبارت «سال ۱۳۹۵» به عبارت «سال ۱۳۹۶» اصـلاح و همچـنین متن زیر به عنـوان تبصره به بند (۵) الحاق می­شود:

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر دو ماه یک بار گزارش عملکرد ارایه تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه را به تفکیک هر یک از بانک‌های عامل به دفتر هیأت دولت برای طرح در هیأت وزیران ارایه کند.

۲ـ در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۰۶۵۴۶/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۷، عبارت «سال ۱۳۹۵» به عبارت «سال ۱۳۹۶» اصلاح می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌­های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری

منتشر شده در دوشنبه 1 خرداد 1396

ماده۱ـ در این آیین ­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ دارایی‌ نامشهود:

دارایی ‌غیرپولی که ماهیت عینی ندارد و از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی ناشی می­شود، صرف­نظر از این که چنین حقوقی قابل انتقال یا جداشدنی باشد یا نباشد.

ب ـ ارزش‌گذاری:

 فرایند برآورد کمی ارزش اقتصادی دارایی‌های نامشهود که بر اساس یکی از روش‌های علمی و کاربردی معتبر ارزش‌گذاری صورت می‌پذیرد.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 25 مورخ 15/1/1396 با موضوع:

ابطال مصوبه شماره 235/90-20/6/90 شورای اسلامی شهر محمد شهر

منتشر شده در دوشنبه 1 خرداد 1396

نظر به اینکه وضع قاعده توسط شورای اسلامی شهر در زمینه پرداخت حق‌الزحمه به اعضاء کمیسیون های قانونی نظیر کمیسیون های موضوع مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری از صلاحیت شورای اسلامی شهر مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ خارج است، بنابراین مصوبه شماره ۹۰/۲۳۵ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۰ شورای اسلامی شهر محمدشهر در قسمت ناظر بر تجویز پرداخت حق‌الزحمه به اعضاء کمیسیون های یاد شده به علت خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رای هیات عمومی به شماره دادنامه 24 مورخ 15/1/1396 با موضوع:

ابطال مصوبه شماره 48221/237860-2/12/1391 شورای عالی استاندارد مبنی بر الزام موسسه مذکور به

دریافت کارمزد خدمات براساس ارزش فوب کالا

منتشر شده در دوشنبه 1 خرداد 1396

مطابق ماده ۱۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال ۱۳۷۱، مؤسسه مذکور مجاز است در ازای خدماتی که انجام می‌دهد بر حسب طبقه‌بندی خدمات و به موجب   تعرفه‌ای که رأساً تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد، کارمزد متناسب دریافت کند.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 23 مورخ 15/1/1396 با موضوع:

ابطال بند 1 بخش نامه شماره 142904/93-8/9/93 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

منتشر شده در دوشنبه 1 خرداد 1396

نظر به اینکه به موجب مواد ۱۲۳ و تبصره ۲ ماده ۱۰۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک مادامی که اقرار نامه مبنی بر وصول بهاء قیمت عرصه و اعیان از ناحیه زوجه تنظیم نشده یا در صورت امتناع از پرداخت قیمت از سوی ورثه، سند مالکیت نسبت به ثمن صادر نگردیده نمی‌توان سند مالکیت بدون استثناء در حق فرزندان صادر نمود.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 22 مورخ 15/1/1395 با موضوع:

ابطال بند 1 بخش نامه شماره 2530/6290/641-27/2/90 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان مبنی بر

به کارگیری آموزش یاان دیپلم نهضت سواد آموزی به منظور خدمت گذاری و سرای داری در واحد آموزشی

منتشرشده در دوشنبه 1 خرداد 1396

الف ـ نظر به اینکه بند ۲ تذکرات بخش نامه شماره ۷۰۰/۱۱۵۴۴۳ ـ ۱۳۹۰/۵/۳۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش قبلاً به موجب رأی شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۲۴ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است

مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح در مورد نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح

منتشر شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

به استناد تبصره (۱) ماده (۳) مقررات برگزاری مناقصات ن م نصاب معاملات در سازمان های نیروهای مسلح به شرح ذیل تعیین می‌شود.

الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح.

اصلاح تصمیم نامه بند 6 شماره 45346/241092 مورخ 25/10/89

منتشر شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۷ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۴۹۴۹۰ مورخ  95/4/7 وزارت صنعت ،معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تصویب نامه 123424/ت 51733 ه مورخ 22/9/94

منتشر شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

هیأت ‌وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۷ به پیشنهاد مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایـران و به استناد ماده (۷) قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ تصویب کرد:

 تصویب‌نامه شماره۱۲۳۴۲۴/ت۵۱۷۳۳هـ مورخ۱۳۹۴/۹/۲۲ به شرح زیر اصلاح می­شود:

آیین نامه نحوه اجرای وظایف ناشی از الحاق به مقاوله نامه کار دریایی (مصوب 2006-1384 ه ش) در زمینه بازگرداندن دریانوردان به وطن

منتشر شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ مقاوله­ نامه: مقاوله­نامه کار دریایی ـ مصوب ۲۰۰۶ ـ (۱۳۸۴ هجری شمسی) سازمان بین‌المللی کار

ب ـ سازمان: سازمان بنادر و دریانوردی

پ ـ مالک کشتی: مالک کشتی موضوع جزء (د) بند (۱) ماده (۲) مقاوله­ نامه کار دریایی ـ مصوب ۲۰۰۶ ـ (۱۳۸۴ هجری شمسی)

تصویب نامه در خصوص اعضای موظف و غیر موظف هیات مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی ارس – چابهار و انزلی

منتشر شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۳به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مواد 18-44-61 مصوبه شماره 10809-7/3-14/11/1388 شورای اسلامی شهر برازجان در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه و مشاغل برای بانک ها

منتشر شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

الف ـ با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض و تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به شرح مقرر در بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و همچنین وضع هـر یک از عوارض محلی جدید با شرایط مذکور در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و اینکه تابلوهای منصوبه بر سردرب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربـوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نیست تا ذیحق به دریافت بهای آن باشد.

تصویب نامه در خصوص تعیین عوارض برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی

منتشر شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

هیات وزیران در جلسه 1396/2/17 به پیشنهاد شماره 60/77759مورخ 1395/4/1 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

عوارض دریافتی توسط سازمان های مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند موضوع تصویب نامه شماره ه47257ت/186994 مورخ 1390/9/26 در مورد هر کالا دو درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین می گردد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سامان دهی حفاظت و احیاء تپه ها و چشمه ها در منظر طبیعی شهر سنندج

منتشر شده در یکشنبه 24 اردیبهشت 1396

متعاقب تصمیم خردمندانه استاندار محترم کردستان و پیرو تکلیف مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۹ شورای عالی در خصوص شهر‌های کردستان و شهر سنندج،  نظر به استماع گزارش اداره کل راه و شهرسازی کردستان پیرامون ضرورت توجه ویژه به منظر طبیعی شهر سنندج و اهمیت عناصر طبیعی (تپه‌ها و چشمه‌های شهری) در شکل دهی ساختار و استخوان بندی کالبدی شهر سنندج شورای عالی شهر سازی و معماری ایران به جهت ارتقای کیفیت محیط شهری از جنبه تجدید ساختار شهر و احیای عرصه های عمومی و فضاهای باز و سبز شهری و توسعه گردش گری در شهر سنندج در جلسه مورخ 2/12/1395 مقرر می دارد:

مقالات دیگر...

 1. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 2. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 3. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 4. تصویب نامه در خصوص افزایش کلیه مستمری های بازنشستگان
 5. تصویب نامه در خصوص انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی اعم از خرید مناقصه و مزایده
 6. تصویب نامه در خصوص ایجاد شهرک های صنعتی تخصصی صنایع دریایی
 7. تصویب نامه در خصوص انتقال شرکت مادر تخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
 8. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۹۱
 9. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۵۳
 10. اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸هـ
 11. تصویب‌نامه درخصوص ایجاد شهرک صنعتی تخصصی صنایع
 12. تصویب‌نامه در خصوص توزیع و عرضه بنزین مطابق استاندارد ملی ایران
 13. تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران
 14. تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق امتیاز ارتقای پروانه تأسیس
 15. تصویب‌نامه در خصوص احتساب دهستان‌های سمغان و انارستان