رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:

ابطال بخش ۱۲ فصل ۲۴ ماده ۶۰ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان ضوابط و آیین‌نامه چگونگی اخذ عوارض نصب و بهره‌برداری از تابلوهای واحدهای تجاری و خدماتی سطح شهر

منتشر شده در یکشنبه 7 خرداد 1396

هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مـورد ارائه‌کننده خـدمتی نیست تـا بـه دریافت بهای آن محق بـاشد، بنابرایـن بخش ۱۲ فصـل ۲۴ ماده۶۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان، خلاف قانون و خارج از حـدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و بـه استناد بند ۱ مـاده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

اصلاح ردیف 26 جدول پیوست شماره 2تصویب نامه شماره 159467/ت2166 همورخ 15/12/1395

منتشر شده در پنجشنبه 4 خرداد 1396

نظر به اینکه در ستون آخر ردیف (۲۶) جدول پیوست شماره (۲) تصویب‌نامه شماره159467 /ت 52166 ه مورخ

15/121/1395 موضوع حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی شرکت های کشت و صنعت استان خراسان رضوی ،رقم (150) به صورت رقم(1150) تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

اصلاح ماده 3 آیین نامهاجرایی تبصره 2قانون اراضی مستحدث و ساحلی

منتشر شده در پنجشنبه 4 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۹۵/۳۴۲۰۹/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر جایگزین ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون اراضی مستحدث و ساحلی موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۲۷۹/ت۳۶۲۵۶ک مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۹ می‌شود:

اصلاح آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها

منتشر شده در پنجشنبه 4 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۹۵/۲۵۲۷۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۰۹۹۸/ ت ۴۸۳۶۷هـ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲ به شرح زیر اصلاح می گردد:

تصویب نامه در خصوص روستاهای طبس و بازقند در استان خراسان رضوی به دهستان قصبه شرقی بخش مرکزی شهرستان سبزه واردر همان استان

منتشر شده در پنجشنبه 4 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳)  قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الحاق جزء(ط) به بند (3) تصویب نامه شماره 12481/ت 53732 ه مورخ6/2/1396

منتشر شده در پنجشنبه 4 خرداد 1396

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۴۶۲۰۴ مورخ 17/2/1396 وزارت صنعت ،معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قاون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان جزء (ط) به بند (۳) تصویب­ نامه شماره ۱۲۴۸۱/ت۵۳۷۳۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۶ موضوع اعضای ستاد ملی سیاست­گذاری تبریز ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی) اضافه می­شود:

«ط ـ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت.»

 معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای گوگتپه مرکز دهستان مکریان شرقی بخش مرکزی شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی به شهر

منتشر شده در پنجشنبه 4 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۶۶۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ وزارت کشور و به اسـتناد ماده (۱۳) قانـون تعاریـف و ضوابـط تقسیمـات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای گوگ­تپه مرکز دهستان مکریان شرقی بخش مرکزی شهرستان مهاباد در استان آذربایجان­ غربی، به شهر تبدیل و به عنوان شهر گوگ­تپه شناخته می ­شود.

۲ـ روستای حاجی­خوش از دهستان یادشده، به عنوان مرکز دهستان تعیین می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب نامه در خصوص ورود و خروج ماشین الات معدنی و راه سازی

غیر اسقاطی دارای نشان تجاری معتبر جهانی

منتشر شده در پنجشنبه 4 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۱۳۹۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب نامه در خصوص الحاق دهستان لارک از بخش شهاب شهرستان قشم به بخش مرکزی همان شهرستان منتشر شده در پنجشنبه 4 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه  ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۲۹۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ وزارت کشور به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

دهستان لارک از بخش شهاب شهرستان قشم در استان هرمزگان منتزع و به بخش مرکزی همان شهرستان ملحق می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب نامه در خصوص اجرای پروزه ی آزادراه اهواز – ایذه – لردگان

منتشر شده در پنجشنبه 4 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۵۵۴۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه­ های عمرانی بخـش راه و ترابری از طریق مشـارکت بانـک­ها و سایر منـابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تصویب کرد:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:

در صورت بازنشستگی جانبازان مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان برقراری مستمری برمبنای ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۶۷ و برمبنای آخرین حقوق قبل از بازنشستگی موجه نیست

منتشر شده در پنج‌شنبه،۴ خرداد ۱۳۹۶

اولاً : تعارض در آراء محرز است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۰۴ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ و اصلاحی ۹۴/۴۵۲/ص ـ ۱۳۹۴/۲/۱۰ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اعطاء معافیت از پرداخت عوارض به کارکنان شهرداری

منتشر شده در دوشنبه 1 خرداد 1396

نظر به اینکه مقنن در تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض با وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها را لغو کرده است بنابر این مصوبه شماره 30604-17/10/91 و اصلاحی 452/94/ص – 10/2/94 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اعطا معافیت از پرداخت عوارض به کارکنان شهرداری مغایر قانون است و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز خارج می باشد و مستند به بند 1 ماده 12  و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمد کاظم بهرامی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹ ـ ۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:

ابطال بند یک دویست و چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر دزفول درتعیین عوارض

بهای خدمات شهری

منتشر شده در پنج‌شنبه،۴ خرداد ۱۳۹۶

نظر به اینکه شوراهای اسلامی شهر به موجب ماده ۵۰ و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و همچنین از برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع می‌باشند

اصلاح تصویب نامه شماره 38454/ت53172 مورخ 95/4/2

منتشر شده در دوشنبه 1 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۰ به پیشنهاد شماره ۲۱۵۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۶ وزارت کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:


۱ـ در بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ عبارت «یک ساله» حذف  و عبارت «بیست و دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۲) ریال» به عبارت «پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال» اصلاح  و عبارت «زیر نظر کارگروه کاهش آلودگی هوای کلان­ شهرها» پیش از عبارت «اختـصاص دهد.» اضافه و در بـند (۷) تصویب­ نامه یادشـده، عبارت «سال ۱۳۹۵» به عبارت «سال ۱۳۹۶» اصـلاح و همچـنین متن زیر به عنـوان تبصره به بند (۵) الحاق می­شود:

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر دو ماه یک بار گزارش عملکرد ارایه تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه را به تفکیک هر یک از بانک‌های عامل به دفتر هیأت دولت برای طرح در هیأت وزیران ارایه کند.

۲ـ در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۰۶۵۴۶/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۷، عبارت «سال ۱۳۹۵» به عبارت «سال ۱۳۹۶» اصلاح می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

مقالات دیگر...

 1. آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌­های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
 2. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 25 مورخ 15/1/1396
 3. رای هیات عمومی به شماره دادنامه 24 مورخ 15/1/1396
 4. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 23 مورخ 15/1/1396
 5. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 22 مورخ 15/1/1395
 6. مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح در مورد نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح
 7. اصلاح تصمیم نامه بند 6 شماره 45346/241092 مورخ 25/10/89
 8. اصلاح تصویب نامه 123424/ت 51733 ه مورخ 22/9/94
 9. آیین نامه نحوه اجرای وظایف ناشی از الحاق به مقاوله نامه کار دریایی
 10. تصویب نامه در خصوص اعضای موظف و غیر موظف هیات مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری
 11. تصویب نامه در خصوص تعیین عوارض برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد
 12. رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
 13. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سامان دهی حفاظت و احیاء تپه ها
 14. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 15. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران