تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدرضا صالحی به عنوان استاندار خراسان شمالی منتشر شده در سه‌شنبه،۱۵ تیر ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۶ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب کرد:

آقای محمدرضا صالحی به عنوان استاندار خراسان شمالی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدعلی اکبر پرویزی به عنوان استاندار خراسان جنوبی منتشر شده در سه‌شنبه،۱۵ تیر ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۶ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب کرد:

آقای سیدعلی اکبر پرویزی به عنوان استاندار خراسان جنوبی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص حذف مرز اصلاندوز از فهرست نقاط مرزی منتشر شده در سه‌شنبه،۱۵ تیر ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲ به پیشنهاد شماره ۱۶۷۰۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ و به استناد تبصره یادشده تصویب کرد:

مرز اصلاندوز از فهرست نقاط مرزی موضوع تصویب نامه های شماره ۷۴۳۴۸/ت۵۳۸هـ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۵، شماره ۱۳۵۵۵/ت۱۶۱۸۲هـ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ و شماره ۱۳۱۳/ت۱۶۱۸۲هـ مورخ ۱۳۷۵/۲/۱۲ حذف می شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح منتشر شده در سه‌شنبه،۱۵ تیر ۱۳۹۵

به استناد تبصره (۱) ماده (۳) مقررات برگزاری مناقصات ن‌ م نصاب معاملات درسازمانهای نیروهای مسلح به شرح ذیل تعیین می‌شود:

الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح:

۱ـ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

۲ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک (دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) و در مناطق عملیاتی از بیست برابر سقف ارزش معاملات کوچک (چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) تجاوز نکند.

اصلاح ردیف (۲) جدول تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۱۸۳/ت۵۲۳۰۷هـ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ منتشر شده در سه‌شنبه،۱۵ تیر ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲ به پیشنهاد شماره ۲۸۵۴۰/۲۶۲۵۸ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۴ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ردیف (۲) جدول تصویب نامه شماره ۱۲۵۱۸۳/ت۵۲۳۰۷هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴، عبارت «خدمات بهره وری و ارزیابی عملکرد ستاد تأمین مسکن» به عبارت «خدمات مدیریت و نظارت مسکن مهر» اصلاح می شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۹۰۲/ت۵۱۶۹۰هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ منتشر شده در سه‌شنبه،۱۵ تیر ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲ به پیشنهاد شماره ۱۲۷۸۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۶ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۵) تصویب نامه شماره ۱۵۷۹۰۲/ت۵۱۶۹۰هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ عبارت «معادل بیست و دو درصد» به عبارت «معادل نرخ سود سپرده یک ساله اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اضافه سه درصد (۳%)» اصلاح می شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی منتشر شده در سه‌شنبه،۱۵ تیر ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲ به پیشنهاد شماره ۳۰۰۳۰/۳۱۳۹۲ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۹۲/ت۵۰۸۲۰هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۲، عبارت «واحدهای CHP و CCHP » به عبارت «واحدهای تولید همزمان برق و گرما ( CHP ) و برق و گرما و سرما ( CCHP )» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری 

الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۲۱) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی منتشر شده در سه‌شنبه،۱۵ تیر ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۲۲۳۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۲۱) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب­نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ الحاق می شود:

تبصره۳ـ واردات قطعی فرش های دست بافت صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادرکننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک، با رعایت مفاد تبصره (۲)، مشمول معافیت بند (ش) ماده (۱۱۹) قانون خواهد بود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاحیه شماره ۱۰۰/۲۰۶۴۱/۹۰۰۰ ـ ۱۲/۴/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص بخشنامه یکنواخت‌سازی اخذ هزینه دادرسی منتشرشده در سه‌شنبه،۱۵ تیر ۱۳۹۵

پیرو بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۹۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ در خصوص یکنواخت‌سازی اخذ هزینه دادرسی، با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه آن چاپ شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۶، هزینه دادرسی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و واخواهی ‌مذکور در ردیف الف بند ۱ بخشنامه فوق به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

«الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (۵/۵% محکومٌ‌به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴/۵% محکومٌ‌به) است.»

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

اصلاح مصوبه شماره ۷۴۰۳۲/۱۹۰۱ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۲ شورای عالی اداری منتشر شده در سه‌شنبه،۱۵ تیر ۱۳۹۵

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۷ در اجرای قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی به شماره ۷۱۲۲۵ مورخ ۱۳۹۰/۴/۷، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و مدیریت یکپارچه در نگهداری شبکه راه‌های کشور و اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوط، تبصره (۲) بند (۲) و بند (۸) مصوبه شماره ۱۹۰۱/۷۴۰۳۲ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۲ شورای عالی اداری را حذف و موارد ذیل را به مصوبه مذکور اضافه و تصویب نمود:

اصلاح ماده(۱۲) آیین‌نامه اجرایی ماده(۵۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور منتشر شده در سه‌شنبه،۱۵ تیر ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲ به پیشنهاد شماره ۲۶۷۱۸/۳۵۱۱۸ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۵ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۸۴۵/ت۵۲۰۵۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۴ به شرح زیر اصلاح می شود:

رأی شماره ۱۶۹ الی ۱۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص برقراری عوارض بر بانکها منتشر شده در سه‌شنبه،۸ تیر ۱۳۹۵

به موجب بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای شهر

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل صندوق حمایت از توسعه زنجیره صنعت شیر کشورمنتشر شده در سه‌شنبه،۱۵ تیر ۱۳۹۵

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۳/۳۰ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ به منظور مدیریت یکپارچه زنجیره تولید شیر خام تا عرضه محصولات لبنی با رویکرد تقویت بخش غیردولتی، وزارت جهادکشاورزی موظف است با استفاده از ظرفیت ماده (۱۷) قانـون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ با اولویت اصلاح اساسنامه صندوق حمایت

الحاق و اصلاح بندهایی از آیین نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی منتشر شده در یکشنبه،۱۳ تیر ۱۳۹۵

الف ـ الحاق دو تبصره به ماده ۹ آیین نامه شورا:

تبصره۱۰ـ تغییر در ترکیب کمیسیون های تخصصی با تصویب شورای تخصصی انجام می شود.

تبصره ۱۱ـ در جلسات کمیسیون های تخصصی، رئیس (وزیر) و دبیر کمیسیون، دارای حق رأی بوده و حضور بدون حق رأی سایر معاونان وزارتخانه بلامانع است.

ب ـ تغییر متن تبصره ۴ ماده ۹ آیین نامه شورا:

مقالات دیگر...

 1. طرح ملی حفظ قرآن کریم
 2. مصوبه شورای‌عالی اداری درخصوص دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی
 3. اصلاح آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی
 4. مصوبه شورای عالی اداری درخصوص دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران
 5. آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
 6. تصویب ‌نامه درخصوص تعیین دستگاه‌های مسئول کمیسیون
 7. تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای غلامرضا شریعتی به عنوان استاندار خوزستان
 8. تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی بر اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی
 9. اصلاحیه ضمائم و جداول قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
 10. قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها
 11. رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 12. رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 13. رأی شماره ۱۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 14. بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۸۷۷۲/۹۰۰۰ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان
 15. رأی شماره۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری