آیین نامه نحوه اجرای وظایف ناشی از الحاق به مقاوله نامه کار دریایی (مصوب 2006-1384 ه ش) در زمینه بازگرداندن دریانوردان به وطن

منتشر شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ مقاوله­ نامه: مقاوله­نامه کار دریایی ـ مصوب ۲۰۰۶ ـ (۱۳۸۴ هجری شمسی) سازمان بین‌المللی کار

ب ـ سازمان: سازمان بنادر و دریانوردی

پ ـ مالک کشتی: مالک کشتی موضوع جزء (د) بند (۱) ماده (۲) مقاوله­ نامه کار دریایی ـ مصوب ۲۰۰۶ ـ (۱۳۸۴ هجری شمسی)

تصویب نامه در خصوص اعضای موظف و غیر موظف هیات مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی ارس – چابهار و انزلی

منتشر شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۳به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

تصویب نامه در خصوص تعیین عوارض برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی

منتشر شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

هیات وزیران در جلسه 1396/2/17 به پیشنهاد شماره 60/77759مورخ 1395/4/1 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

عوارض دریافتی توسط سازمان های مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند موضوع تصویب نامه شماره ه47257ت/186994 مورخ 1390/9/26 در مورد هر کالا دو درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین می گردد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مواد 18-44-61 مصوبه شماره 10809-7/3-14/11/1388 شورای اسلامی شهر برازجان در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه و مشاغل برای بانک ها

منتشر شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

الف ـ با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض و تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به شرح مقرر در بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و همچنین وضع هـر یک از عوارض محلی جدید با شرایط مذکور در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و اینکه تابلوهای منصوبه بر سردرب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربـوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نیست تا ذیحق به دریافت بهای آن باشد.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سامان دهی حفاظت و احیاء تپه ها و چشمه ها در منظر طبیعی شهر سنندج

منتشر شده در یکشنبه 24 اردیبهشت 1396

متعاقب تصمیم خردمندانه استاندار محترم کردستان و پیرو تکلیف مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۹ شورای عالی در خصوص شهر‌های کردستان و شهر سنندج،  نظر به استماع گزارش اداره کل راه و شهرسازی کردستان پیرامون ضرورت توجه ویژه به منظر طبیعی شهر سنندج و اهمیت عناصر طبیعی (تپه‌ها و چشمه‌های شهری) در شکل دهی ساختار و استخوان بندی کالبدی شهر سنندج شورای عالی شهر سازی و معماری ایران به جهت ارتقای کیفیت محیط شهری از جنبه تجدید ساختار شهر و احیای عرصه های عمومی و فضاهای باز و سبز شهری و توسعه گردش گری در شهر سنندج در جلسه مورخ 2/12/1395 مقرر می دارد:

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مطالعاتی رقابت پذیری شهری

منتشر شده در یکشنبه 24 اردیبهشت 1396

در جریان روند  شتابزده  شهری سازی و شهری شدن سکونت گاه‌ها و به منظور ارتقاء کیفیت زندگی و در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرها مبتنی بر عنصر «ایجاد تفاوت زمینه‌ای در شهرها» و با توجه به موارد ضروری همچون تغییر رویکرد در نظام مدیریت شهری، مقوله «رقابت پذیری شهری» در دستور کار جلسه مورخ  ۱۳۹۵/۱۲/۲۳  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  قرار گرفت و پس از استماع نتایج گزارش طرح مطالعاتی  پیرامون این مقوله، مقرر گردید:

«دبیرخانه شورای عالی با همکاری مرکز پژو هش‌های مجلس، سازمان شهرداری‌ها  و دهیاری‌های کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران، و دانشگاه ‌های کشور نسبت به طرح موضوع و برگزاری نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی در این باره اقدام و مبانی و ضرورت‌ها و نیز زمینه‌ها و لوازم نهادی و قانونی و نحوه اجرائی شدن موضوع را بررسی و نتایج را به شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و سایر مراجع ذیربط اعلام نماید.»

مقتضی است مراتب براساس نظر شورا  از سوی سرکار عالی مورد پیگیری و اقدام قرارگرفته و نتیجه به شورای عالی گزارش شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مطالعاتی رقابت پذیری شهری

منتشر شده در یکشنبه 24 اردیبهشت 1396

در جریان روند  شتابزده  شهری سازی و شهری شدن سکونتگاه‌ها و به منظور ارتقاء کیفیت زندگی و در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرها مبتنی بر عنصر «ایجاد تفاوت زمینه‌ای در شهرها» و با توجه به موارد ضروری همچون تغییر رویکرد در نظام مدیریت شهری، مقوله «رقابت پذیری شهری» در دستور کار جلسه مورخ  ۱۳۹۵/۱۲/۲۳  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  قرار گرفت و پس از استماع نتایج گزارش طرح مطالعاتی  پیرامون این مقوله، مقرر گردید:

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مطالعاتی ارزیابی سیایت گذاری ها و اقدامات انجام شده در بافت های شهری (بررسی و ارزیابی تاثیر مشوق های مالی در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری منتشر شده در یکشنبه 24 اردیبهشت 1396

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ خود پیرامون گزارش ارائه شده توسط شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، ضمن ارج نهادن به مقوله پژوهش پیرامون ارزیابی سیاستگزاریها و اقدامات انجام شده در بافتهای شهری، و با توجه به ابهامات و نارسائی یافته‌های این پژوهش و از طرفی اهمیت موضوع «بررسی و ارزیابی تأثیر مشوقهای مالی در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری» مقرر نمود:

تصویب نامه  در خصوص افزایش کلیه مستمری های بازنشستگان از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی

منتشر شده در یکشنبه 24 اردیبهشت 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۶۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۲/۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ ـ و اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب نامه در خصوص انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی اعم از

خرید مناقصه و مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

منتشر شده در یکشنبه 24 اردیبهشت 1396

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 ۱ـ در راستای سیاست­ های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت­پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره (۵) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات­ های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ و با رعایت تصویب­نامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۱، دستگاه­ های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ مکلفند کلیه معاملات خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را با توجه به زمان­بندی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» به نشانی www.setadiran.ir که در این تصویب­ نامه به اختصار «ستاد» نامیده می ­شود به انجام برسانند.

 ۲ـ در اجرای مواد (۶) و (۷) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ، اسناد و مدارک الکترونیکی معامله انجام شده معتبر، مکفی و مورد پذیرش خواهد بود.

 ۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که سازمان بازرسی کل کشور در اجرای وظایف قانونی خود، فرآیند برگزاری الکترونیکی مناقصات و مزایده­ها را به طور برخط مورد نظارت قرار داده و گزارش­های لازم را اخذ نمایند.

 ۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که دیوان محاسبات کشور در راستای وظایف نظارتی خود امکان دسترسی­ های لازم به این سامانه را داشته باشد.

 ۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند همکاری­ لازم در جهت تبادل اطلاعات مورد نیاز پایگاه­ ها و سامانه­ های اطلاعاتی یکدیگر را به صورت الکترونیکی (وب سرویس) به عمل آورند به نحوی که از تعدد و تکرار ورود اطلاعات جلوگیری شود.

 ۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است سامانه را به گونه­ای ارایه نماید که تمام اشخاص اعم از مناقصه­ گذار و مناقصه ­گر فاقد شرایط شرکت در معامله را به صورت الکترونیکی کنترل نماید.

 ۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است متناسب با اصلاحات قانونی و برنامه فراگیرکردن سامانه، نیازهای فنی و امنیتی را در راستای توسعه ستاد تأمین نماید.

 ۸ ـ کلیه سازمان­ها و نهادهای متولی اطلاعات پایه یا ارایه­دهنده مجوزها از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز امور اصناف و بازرگانان و اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران موظفند زیرساخت­ لازم و قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ستاد را از طریق تعاملات الکترونیکی (وب سرویس)، در اختیار ستاد قرار دهند.

 ۹ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک­های عامل و مؤسسات مالی اعتباری مجاز، امکان استعلام الکترونیکی ضمانت­ها و وثایق مورد استفاده در معاملات دولتی (مناقصات و مزایده­ها) را در ستاد محقق نماید.

۱۰ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، زمینه لازم را جهت فراگیری، فرهنگ­سازی، اطلاع­رسانی و توسعه کاربردی و ایجاد انگیزه در تأمین­ کنندگان فراهم نماید.

 ۱۱ـ اشکالات اعلام شده از سوی استفاده ­کنندگان از سامانه و دستگاه ­های نظارتی در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه­ های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (دبیر کارگروه))، معاونت حقوقی رییس جمهور، سازمان­ های اداری و استخدامی کشور، فناوری اطلاعات ایران و بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور بررسی و در صورت تأیید، ظرف یک ماه توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اصلاح می­شود.

 ۱۲ـ برای معاملات محرمانه و معاملات کمتر از (۱۰%) نصاب معاملات کوچک، الزامی به رعایت این تصویب­ نامه نمی­ باشد.

 ۱۳ـ مسئولیت حسن اجرای این تصویب­نامه با بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی­ربط می ­باشد.

 معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب نامه در خصوص ایجاد شهرک های صنعتی تخصصی صنایع دریایی در شهرستان بندرعباس و جنب صنایع

کشتی سازی خلیج فارس

منتشر شده در یکشنبه 24 اردیبهشت 1396

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۳ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۷۳۵۷۴ مورخ ۱۳۹۵/۸/۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (۸) اصلاحی ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک­ های صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ تصویب کرد:

سازمان صنایع کوچک و شهرک­ های صنعتی ایران مجاز است نسبت به ایجاد شهرک صنعتی تخصصی صنایع دریایی در شهرستان بندرعباس و جنب صنایع کشتی ­سازی خلیج ­فارس مشروط به عدم اوراق کشتی و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲ با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۱۰۰۲ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ شورای اسلامی شهر قوچان درخصوص اخذ ۱۴% ارزش

کارشناسی روز علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد

منتشر شده در یکشنبه 24 اردیبهشت 1396

الف ـ مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی از جهات مقرر در بند مذکور از جمله صلاحیت ها و وظایف عمومی دیوان می‌باشد.

تصویب نامه در خصوص انتقال شرکت مادر تخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از پیوست شماره 2 آیین

نامه اجرایی تشخیص انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی به پیوست شماره 1

 منتشر شده در یکشنبه 24 اردیبهشت 1396

12.00 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۳ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های امور اقتصاد و دارایی و راه و شهرسازی و به استناد ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی – مصوب 87- تصویب کرد:

 شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از پیوست شماره (۲) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک مورخ ۱۳۸۸/۶/۷ (گروه دو) به پیوست شماره (۱) آیین‌نامه یادشده (گروه سه) منتقل می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهان گیری

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ با موضوع:

ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج درخصوص برقراری عوارض حمل بار

منتشر شده در یکشنبه 24 اردیبهشت 96

 با عنایت به استدلال مندرج در دادنامه شماره ۶۰۴ـ ۱۳۸۹/۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در نتیجه آن اخذ عوارض از بارنامه‌های حمل کالا به دلایل مذکور در دادنامه ابطال شده است و با توجه به بند الف ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، که مقرر داشته است

مقالات دیگر...

 1. اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸هـ
 2. تصویب‌نامه درخصوص ایجاد شهرک صنعتی تخصصی صنایع
 3. تصویب‌نامه در خصوص توزیع و عرضه بنزین مطابق استاندارد ملی ایران
 4. تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران
 5. تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق امتیاز ارتقای پروانه تأسیس
 6. تصویب‌نامه در خصوص احتساب دهستان‌های سمغان و انارستان
 7. لغو تصویب نامه شماره ۴۱۲۰۹/ت۵۲۹۵۸هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۵
 8. تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای احمد مشیریان به عنوان نماینده وزارت تعاون
 9. رأی شماره‌های ۱۳۵۰ الی ۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 10. آیین ­نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری
 11. ماده واحده آیین‌نامه‌ها و جدول مواد درسی و نوع ارزشیابی پایانی
 12. موضوع: اساسنامه پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی
 13. آیین ­نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو
 14. تصویب‌نامه در خصوص اجرای اقدامات مربوط به مدیریت بخش میادین میوه
 15. رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۳۲۲/۲