شنبه, 17 خرداد 1399

 

اصلاح تبصره (۵) الحاقی ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی  قانون مقررات صادرات و واردات

منتشر شده  در یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد شماره ۷۲۰۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۹ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح ماده (۷) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی

منتشر شده در یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد شماره ۹۴/۱۵۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۹ شورای عالی استان ها و به استناد بند (۹) ماده (۸۸) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

اصلاح ردیف‌های (۳) و (۴) جدول ماده (۶) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی

منتشر شده در یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۴ به پیشنهاد شماره ۹۴/۱۰۴۳۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای عالی استان ها و به استناد بند (۹) ماده (۸۸) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور