اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۹۹/ت۵۲۵۳۴هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۲

منتشر شده در دوشنبه 19 مهر 1395

نظر به اینکه در صدر و عنوان تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۹۹/ت۵۲۵۳۴هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۲ عبارت‌های «قانون الحاق برخی مواد به» به صورت عبارت‌های «قانون الحاق موادی به» و در ماده (۲) تصویب‌نامه مذکور عبارت «بند (ز) ماده (۷) اساسنامه» به صورت عبارت «بند (ی) ماده (۷) اساسنامه» تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی

اصلاح تبصره (۲) ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸(

قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

منتشر شده در دوشنبه 19 مهر 1395

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۱۰/۹ به پیشنهاد شماره ۹۴/۰۱/۹۲۵۱ مورخ ۱۳۹۴/۵/۳ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ـ مصوب ۱۳۵۵ـ و اصلاحیه بعدی آن تصویب کرد:

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۳۵۶۲/ت۵۳۳۲۹هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۵

منتشر شده در دوشنبه 19 مهر 1395

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۷/۱۱ به پیشنهاد شمار۳۰۹۶۴/۷۴۵۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۷/۳ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب‌نامه شماره ۵۳۵۶۲/ت۵۳۳۲۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۶ قبل از عبارت «و اصلاحیه بعدی آن» عبارت «به استثنای تبصره (۲) آن» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی  منتشر شده در دوشنبه 19 مهر 1395

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ مناطق: مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

پ ـ سازمان: سازمان هر یک از مناطق.

ت ـ میزبان: صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و پروژه‌های عمرانی، ساختمانی، تولیدی، صنعتی، خدماتی، درمانی، تفریحی و گردشگری اعم از دولتی و خصوصی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی

منتشر شده در دوشنبه 19 مهر 1395

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۳/۲۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بندهای (۸) و (۹) ماده (۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

رأی شماره ۴۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۲۵۷۹۰۲/ت۴۸۶۶۳هـ ـ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ هیأت وزیران از تاریخ تصویب منتشر شده در دوشنبه 19 مهر 1395

به موجب ماده ۱۱۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است: « اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشد، مشروط به این که قیمت دفتری این اموال، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید .» مطابق ماده ۱۲۰ قانون یاد شده نیز مقرر شده است: « وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به طور موقت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نمایند .» نظر به این که ارزش نقدی اموال غیرمنقول مندرج در بند یک مصوبه مورد شکایت از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بیشتر است و در بند ۳ مصوبه معترضٌ‌عنه حق بهره‌برداری اماکن مذکور در بند ۱ بـه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان واگذار شده کـه نام ایـن صندوق در قانون فهرست نهـادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تصریح نشده است، بنابراین بندهای ۱ و ۳ مصوبه مورد شکایت، خلاف مواد ۱۱۸ و ۱۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۲/۲۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۷۳ـ ۲۹/۴/۱۳۹۵هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال‌شده به زمان تصویب آن

منتشر شده در دوشنبه 19 مهر 1395

نظر به اینکه در رأی شماره ۲۷۳ـ ۱۳۹۵/۴/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت هایی از بند ۳ ماده ۵ و ماده ۱۱ و همچنین ماده ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۴ پیوست شماره ۱ آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی

رأی شماره۴۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۴ ردیف ۲۸ و قسمتهای ۱۲ ـ ۲۸ و ۱۳ ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری یزد مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر یزد منتشر شده در دوشنبه 19 مهر 1395

مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۱/۵/۳، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است. با توجه به این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نمی‌باشد تا ذی حق به دریافت بهای آن باشد، بنابراین بندهای ۱ و ۴ ردیف ۲۸ و قسمتهای ۱۲ـ ۲۸ و ۱۳ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری یزد مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر یزد در خصوص اخذ هزینه جمع‌آوری تابلویی که شهرداری با ادامه نصب آن موافق نمی‌باشد به علاوه ۱۵ درصد و همچنین اخذ عوارض از تابلوهای شناسایی (با مجوز و بدون مجوز) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یزد تشخیص داده شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی منتشر شده در دوشنبه 19 مهر 1395

ماده۱ـ تبصره (۳) بند(الف) ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و اصلاحات بعدی آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره۳ـ دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های ‌توسعه‌ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت، در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیت‌های گروه یک ماده (۲) این قانون در مناطق کمترتوسعه‌یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش های غیردولتی اقدام کند.

تصویب‌نامه در خصوص صدور مجوز احداث سایت دفع پسماندهای

پزشکی  و صنعتی در محدوده یک صد و بیست کیلومتری تهران

منتشر شده در پنجشنبه 15 مهر 1395

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۱۷۹۷۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

قانون موافقت نامه دوجانبه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران  و دولت جمهوری زیمباوه منتشر شده در پنجشنبه 15 مهر 1395

ماده‌واحده ـ موافقت نامه دوجانبه حمل‌و‌نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده و یک پیوست، به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.

تبصره۱ـ کلیه اصلاحات آتی موضوع ماده (۱۴) موافقت نامه باید طبق اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست ‌و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردد.

تبصره۲ـ حل اختلاف از طریق داوری موضوع ماده (۱۵)‌ این موافقت نامه منوط به رعایت اصل یکصد و سی ‌و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

قانون موافقت نامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان منتشر شده در پنجشنبه 15 مهر 1395

ماده‌واحده ـ لایحه موافقت نامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مشتمل بر یک‌ مقدمه و سیزده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای مواد (۱۱) و (۱۲) این موافقت نامه به ترتیب رعایت اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹)، هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران منتشر شده در پنجشنبه 15 مهر 1395

ماده‌واحده ـ به‌منظور ایجاد زمینه‌های لازم برای شرکت قهرمانان و ورزشکاران جانباز و معلول کشور در رقابت‌های پارالمپیک، بین‌المللی، قاره‌ای و منطقه‌ای، با رعایت مقررات بین‌المللی و نیز تلاش برای توسعه ورزش در بین اقشار مختلف جامعه معلولان کشور، کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران از کمیته ملی المپیک ایران منتزع شده و در فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصلاحات بعدی آن قرار می‌گیرد. اساسنامه این کمیته حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی پارالمپیک تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره۱ـ دو نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر در کمیته ملی پارالمپیک حضور خواهند داشت.

تبصره۲ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، کارکنان فعلی و نیز اموال، املاک و تجهیزات و اماکن مربوط به کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک منتزع و به این کمیته منتقل می‌شوند.

تبصره۳ـ اصلاحات اساسنامه جاری کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران همزمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون تصویب اصلاحات مقررات بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا منتشر شده در پنجشنبه 15 مهر 1395

ماده‌واحده ـ اصلاحات مقررات بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات یادشده مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۷)، موضوع قطع نامه شماره (۸۴) ۲۵۷ کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی و آیین‌نامه استانداردهای بین‌المللی و روشهای پیشنهادی برای بررسی ایمنی در سانحه یا حادثه دریایی موضوع قطع نامه شماره (۸۴) ۲۵۵ کارگروه یادشده، به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ پذیرش و مبادله اسناد اصلاحات بعدی مقررات یادشده منوط به رعایت اصل هفتاد ‌و ‌هفتم (۷۷) قانون اساسی است.

مقالات دیگر...

 1. قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
 2. اصلاح عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی
 3. اساسنامه مؤسسه عمومی غیردولتی بنیاد فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی
 4. آیین ‏نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 5. تصویب‌نامه در خصوص پرداخت مبلغ ده هزار میلیارد
 6. تصویب‌نامه درخصوص تأمین اعتبارات موردنیاز طرح‌ها و
 7. رأی شماره۴۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 8. رأی شماره‌های ۲/۷۲۴ الی ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 9. رأی شماره‌های۲/۱۷۶۳ الی۱۷۷۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
 10. رأی شماره‌های ۲/۲۹۴ الی ۳۰۷، ۳۳۴ و ۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 11. رأی شماره‌های ۴۰۱ ـ ۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 12. قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا)
 13. قانون اصلاح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی
 14. قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص
 15. قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک