موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور

منتشر شده دز سه شنبه 9 خرداد 1396

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور (که هرکدام از این پس «طرف متعاهد» نامیده می‌شوند) با علاقمندی به تحکیم همکاری‌های اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت، با هدف به‌کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر به شرح زیر توافق نمودند

قانون حفاظت احیا و مدیریت تالاب های کشور

منتشر شده در سه شنبه 9 خرداد 1396

ماده۱ـ هرگونه بهره‌برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل‌جبران تالاب‌ها گردد، ممنوع است. مرجع تشخیص تخریب و آلودگی غیرقابل‌جبران، سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد که در این قانون سازمان نامیده می‌شود.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرکرد

منتشر شده در یکشنبه 7 خرداد 1396

در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت محترم وزیران نقشه مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرکرد (تغییر کاربری اراضی روبروی دانشگاه) موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری به تصویب رسیـده است را جهـت اجـراء، ابلاغ می‌گردد.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون:

مغایرت اساسی طرح تفضیلی با طرح جامع شهر خرم آباد تعیین کاربری سایت اداری داخل حریم به مساحت ۷۰ هکتار

منتشر شده در یکشنبه 7 خرداد 1396

شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ مغایرت اساسی طرح تفضیلی با طرح جامع شهر خرم آباد ( تعیین کاربری سایت اداری داخل حریم به مساحت 70 هکتار) مصوب جلسه مورخ 13/6/1395 شورای برنامه ریزی و توسعه استان لرستان ، مورد بررسی قرار گرفت و با عنایت به موارد:

تصویب‌نامه درخصوص ارتقای جایگاه ایران  در شاخص شروع کسب و کار

منتشر شده در یکشنبه 7 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۶۴۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:

«ابطال بند ۷ تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر

اعطای امتیاز به کارکنان غیررسمی مشاغل در دستگاه های ذیربط برای استخدام

منتشر شده در یکشنبه 7 خرداد 1396

مطابق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصـت ها انجام می‌شود. نـظر به اینکه بند ۷ تذکـرات آگهـی استخـدام مصوب معاونت توسعه مـدیریت و سـرمایه انسانی رئـیس جمهـور مبنی بـر اعطای امـتیاز بـه کارکنان غیررسمی شاغل در دستگاه های ذیـربط، مغایر اصل برابری فرصت ها مصرح در مـاده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:

ابطال بخش ۱۲ فصل ۲۴ ماده ۶۰ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان ضوابط و آیین‌نامه چگونگی اخذ عوارض نصب و بهره‌برداری از تابلوهای واحدهای تجاری و خدماتی سطح شهر

منتشر شده در یکشنبه 7 خرداد 1396

هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مـورد ارائه‌کننده خـدمتی نیست تـا بـه دریافت بهای آن محق بـاشد، بنابرایـن بخش ۱۲ فصـل ۲۴ ماده۶۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان، خلاف قانون و خارج از حـدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و بـه استناد بند ۱ مـاده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

اصلاح ردیف 26 جدول پیوست شماره 2تصویب نامه شماره 159467/ت2166 همورخ 15/12/1395

منتشر شده در پنجشنبه 4 خرداد 1396

نظر به اینکه در ستون آخر ردیف (۲۶) جدول پیوست شماره (۲) تصویب‌نامه شماره159467 /ت 52166 ه مورخ

15/121/1395 موضوع حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی شرکت های کشت و صنعت استان خراسان رضوی ،رقم (150) به صورت رقم(1150) تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

اصلاح ماده 3 آیین نامهاجرایی تبصره 2قانون اراضی مستحدث و ساحلی

منتشر شده در پنجشنبه 4 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۹۵/۳۴۲۰۹/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر جایگزین ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون اراضی مستحدث و ساحلی موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۲۷۹/ت۳۶۲۵۶ک مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۹ می‌شود:

اصلاح آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها

منتشر شده در پنجشنبه 4 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۹۵/۲۵۲۷۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۰۹۹۸/ ت ۴۸۳۶۷هـ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲ به شرح زیر اصلاح می گردد:

تصویب نامه در خصوص روستاهای طبس و بازقند در استان خراسان رضوی به دهستان قصبه شرقی بخش مرکزی شهرستان سبزه واردر همان استان

منتشر شده در پنجشنبه 4 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳)  قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای گوگتپه مرکز دهستان مکریان شرقی بخش مرکزی شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی به شهر

منتشر شده در پنجشنبه 4 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۶۶۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ وزارت کشور و به اسـتناد ماده (۱۳) قانـون تعاریـف و ضوابـط تقسیمـات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای گوگ­تپه مرکز دهستان مکریان شرقی بخش مرکزی شهرستان مهاباد در استان آذربایجان­ غربی، به شهر تبدیل و به عنوان شهر گوگ­تپه شناخته می ­شود.

۲ـ روستای حاجی­خوش از دهستان یادشده، به عنوان مرکز دهستان تعیین می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

الحاق جزء(ط) به بند (3) تصویب نامه شماره 12481/ت 53732 ه مورخ6/2/1396

منتشر شده در پنجشنبه 4 خرداد 1396

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۴۶۲۰۴ مورخ 17/2/1396 وزارت صنعت ،معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قاون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان جزء (ط) به بند (۳) تصویب­ نامه شماره ۱۲۴۸۱/ت۵۳۷۳۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۶ موضوع اعضای ستاد ملی سیاست­گذاری تبریز ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی) اضافه می­شود:

«ط ـ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت.»

 معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب نامه در خصوص ورود و خروج ماشین الات معدنی و راه سازی

غیر اسقاطی دارای نشان تجاری معتبر جهانی

منتشر شده در پنجشنبه 4 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۱۳۹۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مقالات دیگر...

 1. تصویب نامه در خصوص الحاق دهستان لارک از بخش شهاب شهرستان قشم
 2. تصویب نامه در خصوص اجرای پروزه ی آزادراه اهواز – ایذه – لردگان
 3. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳
 4. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹ ـ ۲۸
 5. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵
 6. اصلاح تصویب نامه شماره 38454/ت53172 مورخ 95/4/2
 7. آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌­های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
 8. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 25 مورخ 15/1/1396
 9. رای هیات عمومی به شماره دادنامه 24 مورخ 15/1/1396
 10. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 23 مورخ 15/1/1396
 11. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 22 مورخ 15/1/1395
 12. مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح در مورد نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح
 13. اصلاح تصمیم نامه بند 6 شماره 45346/241092 مورخ 25/10/89
 14. اصلاح تصویب نامه 123424/ت 51733 ه مورخ 22/9/94
 15. آیین نامه نحوه اجرای وظایف ناشی از الحاق به مقاوله نامه کار دریایی