اصلاح میزان جرایم مندرج در مواد (۴۲)، (۴۳)، (۴۴)، (۴۶) و (۵۰)قانون

حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ـ مصوب۱۳۴۶ـ با اصلاحات بعدی آن و لغو تصویب‌نامه شماره ۴۲۱۲۷/ت۲۵۰۴۶هـ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۸

منتشر شده در یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه۱۳۹۶/۸/۱۴ به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

اصلاح تبصره (۵) الحاقی ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی  قانون مقررات صادرات و واردات

منتشر شده  در یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد شماره ۷۲۰۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۹ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح ماده (۷) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی

منتشر شده در یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد شماره ۹۴/۱۵۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۹ شورای عالی استان ها و به استناد بند (۹) ماده (۸۸) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

اصلاح ردیف‌های (۳) و (۴) جدول ماده (۶) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه

 و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی

منتشر شده در یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۴ به پیشنهاد شماره ۹۴/۱۰۴۳۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای عالی استان ها و به استناد بند (۹) ماده (۸۸) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

منتشر شده در یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶

فصل اول ـ تعاریف تعاریف

ماده۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:

الف ـ قانون: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ .

تصویب‌نامه در خصوص هم تراز شدن شهرداران کلان شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر

با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری

منتشر شده در یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ تصویب کرد:

شهرداران کلان شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، همتراز مقامات موضوع بند (هـ)ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تعیین می­شوند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

منتشر شده در یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و در اجرای بند (الف) ماده (۶۵) قانون احکام دایمی برنامه ­های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

مدیران عامل سازمان­ های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هم تراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می­شوند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی موز سبز

منتشر شده در یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه درخصوص اعضای موظف هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران

منتشر شده در یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان اداری و استخدامی کشـور و به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مـدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصویب کرد:

اعضای موظف هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ محسوب می­شوند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری 

تصویب‌نامه درخصوص حذف نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 از فهرست شرکت‌های دولتی مکلف به انجام حساب رسی عملیاتی

منتشر شده در یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۴ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فهرست شرکت­ های دولتی مکلف به انجام حساب رسی عملیاتی موضوع ردیف (۳۷) جدول تصویب­ نامه شماره ۸۶۲۳۱/ت۵۳۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۸ حذف می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای اقبال عباسی

به عنوان استاندار چهارمحال و بختیاری

منتشر شده در یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۴ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حـذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب کرد:

آقای اقبال عباسی به عنوان استاندار چهار محال و بختیاری تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به

قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶

۸۹۱

                                                                                                                             ۱  

 شماره۷۱۹۵۱هـ/ب                                                                       ۱۳۹۶/۸/۲۷

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیددانیال محبی

 به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان

منتشر شده در یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۴ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجـع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب کرد:

آقای سید دانیال محبی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۶۵۶ الی ۶۵۹ با موضوع:

ابطال ماده ۳۰ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در

دستگاه‌های اجرایی موضوع بخش نامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ شورای

توسعه مدیریت و سرمایه انسانیرئیس‌جمهور به لحاظ مغایرت با قانون

 منتشر شده در پنج‌شنبه،۲ آذر ۱۳۹۶

با توجه به اینکه در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌شود و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی موکول شده است