اصلاح ماده (۸) آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی

در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در چهارشنبه،۲۱ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۴ به پیشنهاد شماره ۲۵۹۵۴/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۶ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:


 ماده (۸) آیین ­نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و تبصره آن موضوع تصویب­نامه شماره ۱۶۴۴۸/ت۲۵۳ک مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۰ به شرح زیر اصلاح می­گردد:

ماده۸ ـ استفاده از زمین صرفاً درچارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می­رسد امکان­ پذیر است. نحوه استفاده از اراضی دولتی با رعایت ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و در مورد اراضی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط انجام خواهد شد.

تبصره۱ـ تصویب طرح­ های تفصیلی در محدوده شهرها و تغییرات در طرح جامع مذکور توسط کارگروهی متشکل از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مربوط به عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بررسی و تصمیم­ گیری خواهد شد. دبیرخانه کارگروه در سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مربوط مستقر بوده و تصمیمات کارگروه با حداقل سه رأی موافق معتبر می­باشد. دبیرخانه کارگروه موظف است دستور کارگروه را یک ماه قبل از تشکیل جلسه به دستگاه­ های عضو کارگروه اعلام و نظر دستگاه­های مذکور را اخذ نماید.

تبصره۲ـ تغییرات بعدی در طرح جامع هر منطقه آزاد که به تشخیص و اعلام کارگروه منجر به تغییر اساسی در طرح جامع منطقه می­گردد مستلزم طی مراحل تصویب در کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می­باشد.

تبصره۳ـ دستورالعمل تشخیص تغییرات اساسی ظرف یک ماه توسط دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ می­شود.

تبصره۴ـ طرح­ های جامع و تفصیلی مصوب شهرهای واقع در مناطق آزاد که دارای محدوده و حریم مشخص می­باشند و تغییرات آنها نیز به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است، در بخش ­های مربوط در طرح جامع مناطق آزاد لحاظ می­ گردد. در جلسات شورای مذکور در زمینه طرح­های جامع و تفصیلی شهرهای واقع در مناطق آزاد از مدیرعامل سازمان منطقه مربوط برای شرکت در جلسه دعوت خواهد شد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

منتشر شده در چهارشنبه،۲۱ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (الف) ماده (۷۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

پیرامون دستورالعمل  الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۶

در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری را که در جلسات کمیته فنی با حضور نمایندگان دستگاههای عضو شورای عالی و نماینده جامعه مهندسین مشاور طی پنج جلسه مورد بررسی تأیید قرار گرفته بود، مطرح و ضمن تصویب دستورالعمل مذکور مقرر گردید:

مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران

 پیرامون طرح مطالعاتی بررسی وضعیت ساخت وسازهای منطقه یک شهرداری تهران

 منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۶

 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۵ خود، پس از استماع گزارش طرح مطالعاتی «بررسی وضعیت ساخت و سازهای منطقه یک شهرداری تهران» مقرر نمود:

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح معماری

ایستگاه معماری مترو حقانی (به عنوان مجتمع ایستگاهی)

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۶

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۱ پیرو بند ب جزء۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۹ شورای عالی شهرسازی و معماری (تصویب طرح ویژه اراضی عباس آباد تهران) و با توجه به گزارش بررسی  جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ کمیته فنی تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش (کمیته فنی ۳)، پس از استماع گزارش ایده اولیه اصلاح طرح مجتمع ایستگاهی حقانی، ضمن تائید کلیات، مقرر نمود:

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

پیرامون ضوابط عام طرح‌های جامع ناحیه منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۶

شورای عالی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ خود و در حاشیه بررسی طرح ناحیه خرم‌آباد و مبتنی بر پیشنهادات کمیته تخصصی، موضوع «ضوابط عام طرح جامع ناحیه» را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود:

مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران

پیرامون اصلاح  مصوبه ۱۳۹۴/۷/۲۷ ـ ابلاغ محدوده تاریخی ۱۶۸شهرکشور و تعیین رویکرد‌های کلی حفاظت و احیاء محدوده‌های تاریخی ـ فرهنگی در تهیه سندواحد بافتهای تاریخی ـ فرهنگی

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۶

پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، موضوع ابلاغ محدوده بافت تاریخی ۱۶۸ شهر کشور، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ مواردی را به شرح زیر مصوب نمود :

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۳۷۳۹۵/ت۴۲۹۸۶هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰تیر۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۱/۸۶۸۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۶ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد بند (هـ) ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصویب کرد:


 

متن زیر جایگزین بند(۱) تصویب­ نامه شماره۲۳۷۳۹۵/ت۴۲۹۸۶هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲ می­شود:

1ـ تبصره ­های زیر به جزء(۶) بند(الف) ماده (۲) تصویب­نامه شماره ۱۹۳۵۴۲/ت۴۲۹۸۶ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱ اضافه می­شود:

تبصره۱ـ موافقت قطعی انجام فعالیت­ های پژوهشی دانشگاه­ ها، موسسات تحقیقاتی، مراکز رشد و پارک­ های علم و فناوری و سایر مراکز تحقیقاتی قانونی در زمینه مربوط که حسب مورد توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر و تأییدیه شرکت­ ها و موسسات دانش ­بنیان که از سوی کارگروه موضوع ماده (۳) آیین­ نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت­ ها و موسسات دانش­بنیان و تجاری­سازی نوآوری­ ها و اختراعات موضوع تصویب­ نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۱ صادر می ­شود به منزله گواهی­نامه صلاحیت برای ارجاع کارهای پژوهشی تلقی می­ گردند.

تبصره۲ـ شرکت­ ها و موسسات دانش­بنیان صرفاً مجاز به انجام پژوهش­ های کاربردی و توسعه­ ای برای تولید دانش فنی یا توسعه کالاها و خدمات دانش­بنیان در زمینه تخصصی تأییدشده از سوی کارگروه فوق هستند و سقف مبلغ قراردادهای پژوهشی سالیانه آنها حداکثر تا میزان دو برابر درآمد ناشی از کالاها و خدمات دانش ­بنیان مندرج در اظهارنامه مالیاتی سال گذشته آنها معتبر خواهد بود. دستگاه­ های مشمول موظفند فعالیت ­های پژوهشی این تبصره را در سامانه سمات ثبت کنند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گزارش­ های مربوط را بررسی و در صورت لزوم لغو صلاحیت انجام فعالیت­ های پژوهشی و یا توصیه­ های لازم را به کارگروه و دستگاه مربوط اعلام می­کند تا اقدام مقتضی انجام گیرد. کلیه دستگاه ­ها ملزم به رعایت تصمیمات اعلامی هستند

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶کل کشور

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۶

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۲۰۰۵۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه­های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، آیین­­نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۴ به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارتخانه­های راه و شهرسازی، دادگستری و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۴۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، آیین­نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث را به شرح زیر تصویب کرد:

لغو تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۷۸/ت۵۴۱۸۴هـ مورخ ۶/۲/۱۳۹۶ منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۷ به پیشنهاد شماره ۳۳۳۸۱/۳۵۸۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب­نامه شماره ۱۲۴۷۸/ت۵۴۱۸۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۶ لغو می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال۱۳۹۶

 منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۶

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۱۰) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب ۱۳۷۳ـ تصویب کرد:

الحاق یک تبصره به ماده (۱۱۸) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

منتشر شده درسه‌شنبه،۲۰تیر۱۳۹۶

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۸۹۶۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۹ وزارت صنعـت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۳۵) قانون اصلاح قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ تصویب کرد:


متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۱۸) آیین ­نامه اجرایی قانون معادن موضوع تصویب­ نامه شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ک مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۱ الحاق می­گردد:

تبصره ـ خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند (۵) ماده (۵۵) این آیین‌نامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل‌توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال ۱۳۹۵ محاسبه و مطالبه نمی­گردد مشروط بر اینکه بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه گردد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص اعطای مبلغ نه هزار میلیارد (۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

تسهیلات از طریق بانک‌های عامل برای خریدتضمینی و توافقی محصولات کشاورزی

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۳۶۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرـ