تصویب نامه در خصوص الحاق دهستان لارک از بخش شهاب شهرستان قشم به بخش مرکزی همان شهرستان منتشر شده در پنجشنبه 4 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه  ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۲۹۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ وزارت کشور به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

دهستان لارک از بخش شهاب شهرستان قشم در استان هرمزگان منتزع و به بخش مرکزی همان شهرستان ملحق می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب نامه در خصوص اجرای پروزه ی آزادراه اهواز – ایذه – لردگان

منتشر شده در پنجشنبه 4 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۵۵۴۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه­ های عمرانی بخـش راه و ترابری از طریق مشـارکت بانـک­ها و سایر منـابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تصویب کرد:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:

در صورت بازنشستگی جانبازان مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان برقراری مستمری برمبنای ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۶۷ و برمبنای آخرین حقوق قبل از بازنشستگی موجه نیست

منتشر شده در پنج‌شنبه،۴ خرداد ۱۳۹۶

اولاً : تعارض در آراء محرز است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹ ـ ۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:

ابطال بند یک دویست و چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر دزفول درتعیین عوارض

بهای خدمات شهری

منتشر شده در پنج‌شنبه،۴ خرداد ۱۳۹۶

نظر به اینکه شوراهای اسلامی شهر به موجب ماده ۵۰ و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و همچنین از برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع می‌باشند

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۰۴ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ و اصلاحی ۹۴/۴۵۲/ص ـ ۱۳۹۴/۲/۱۰ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اعطاء معافیت از پرداخت عوارض به کارکنان شهرداری

منتشر شده در دوشنبه 1 خرداد 1396

نظر به اینکه مقنن در تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض با وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها را لغو کرده است بنابر این مصوبه شماره 30604-17/10/91 و اصلاحی 452/94/ص – 10/2/94 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اعطا معافیت از پرداخت عوارض به کارکنان شهرداری مغایر قانون است و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز خارج می باشد و مستند به بند 1 ماده 12  و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمد کاظم بهرامی

اصلاح تصویب نامه شماره 38454/ت53172 مورخ 95/4/2

منتشر شده در دوشنبه 1 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۰ به پیشنهاد شماره ۲۱۵۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۶ وزارت کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:


۱ـ در بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ عبارت «یک ساله» حذف  و عبارت «بیست و دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۲) ریال» به عبارت «پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال» اصلاح  و عبارت «زیر نظر کارگروه کاهش آلودگی هوای کلان­ شهرها» پیش از عبارت «اختـصاص دهد.» اضافه و در بـند (۷) تصویب­ نامه یادشـده، عبارت «سال ۱۳۹۵» به عبارت «سال ۱۳۹۶» اصـلاح و همچـنین متن زیر به عنـوان تبصره به بند (۵) الحاق می­شود:

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر دو ماه یک بار گزارش عملکرد ارایه تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه را به تفکیک هر یک از بانک‌های عامل به دفتر هیأت دولت برای طرح در هیأت وزیران ارایه کند.

۲ـ در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۰۶۵۴۶/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۷، عبارت «سال ۱۳۹۵» به عبارت «سال ۱۳۹۶» اصلاح می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌­های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری

منتشر شده در دوشنبه 1 خرداد 1396

ماده۱ـ در این آیین ­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ دارایی‌ نامشهود:

دارایی ‌غیرپولی که ماهیت عینی ندارد و از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی ناشی می­شود، صرف­نظر از این که چنین حقوقی قابل انتقال یا جداشدنی باشد یا نباشد.

ب ـ ارزش‌گذاری:

 فرایند برآورد کمی ارزش اقتصادی دارایی‌های نامشهود که بر اساس یکی از روش‌های علمی و کاربردی معتبر ارزش‌گذاری صورت می‌پذیرد.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 25 مورخ 15/1/1396 با موضوع:

ابطال مصوبه شماره 235/90-20/6/90 شورای اسلامی شهر محمد شهر

منتشر شده در دوشنبه 1 خرداد 1396

نظر به اینکه وضع قاعده توسط شورای اسلامی شهر در زمینه پرداخت حق‌الزحمه به اعضاء کمیسیون های قانونی نظیر کمیسیون های موضوع مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری از صلاحیت شورای اسلامی شهر مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ خارج است، بنابراین مصوبه شماره ۹۰/۲۳۵ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۰ شورای اسلامی شهر محمدشهر در قسمت ناظر بر تجویز پرداخت حق‌الزحمه به اعضاء کمیسیون های یاد شده به علت خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رای هیات عمومی به شماره دادنامه 24 مورخ 15/1/1396 با موضوع:

ابطال مصوبه شماره 48221/237860-2/12/1391 شورای عالی استاندارد مبنی بر الزام موسسه مذکور به

دریافت کارمزد خدمات براساس ارزش فوب کالا

منتشر شده در دوشنبه 1 خرداد 1396

مطابق ماده ۱۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال ۱۳۷۱، مؤسسه مذکور مجاز است در ازای خدماتی که انجام می‌دهد بر حسب طبقه‌بندی خدمات و به موجب   تعرفه‌ای که رأساً تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد، کارمزد متناسب دریافت کند.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 23 مورخ 15/1/1396 با موضوع:

ابطال بند 1 بخش نامه شماره 142904/93-8/9/93 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

منتشر شده در دوشنبه 1 خرداد 1396

نظر به اینکه به موجب مواد ۱۲۳ و تبصره ۲ ماده ۱۰۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک مادامی که اقرار نامه مبنی بر وصول بهاء قیمت عرصه و اعیان از ناحیه زوجه تنظیم نشده یا در صورت امتناع از پرداخت قیمت از سوی ورثه، سند مالکیت نسبت به ثمن صادر نگردیده نمی‌توان سند مالکیت بدون استثناء در حق فرزندان صادر نمود.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 22 مورخ 15/1/1395 با موضوع:

ابطال بند 1 بخش نامه شماره 2530/6290/641-27/2/90 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان مبنی بر

به کارگیری آموزش یاان دیپلم نهضت سواد آموزی به منظور خدمت گذاری و سرای داری در واحد آموزشی

منتشرشده در دوشنبه 1 خرداد 1396

الف ـ نظر به اینکه بند ۲ تذکرات بخش نامه شماره ۷۰۰/۱۱۵۴۴۳ ـ ۱۳۹۰/۵/۳۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش قبلاً به موجب رأی شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۲۴ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است

اصلاح تصمیم نامه بند 6 شماره 45346/241092 مورخ 25/10/89

منتشر شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۷ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۴۹۴۹۰ مورخ  95/4/7 وزارت صنعت ،معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح در مورد نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح

منتشر شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

به استناد تبصره (۱) ماده (۳) مقررات برگزاری مناقصات ن م نصاب معاملات در سازمان های نیروهای مسلح به شرح ذیل تعیین می‌شود.

الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح.

اصلاح تصویب نامه 123424/ت 51733 ه مورخ 22/9/94

منتشر شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

هیأت ‌وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۷ به پیشنهاد مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایـران و به استناد ماده (۷) قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ تصویب کرد:

 تصویب‌نامه شماره۱۲۳۴۲۴/ت۵۱۷۳۳هـ مورخ۱۳۹۴/۹/۲۲ به شرح زیر اصلاح می­شود:

مقالات دیگر...

 1. آیین نامه نحوه اجرای وظایف ناشی از الحاق به مقاوله نامه کار دریایی
 2. تصویب نامه در خصوص اعضای موظف و غیر موظف هیات مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری
 3. تصویب نامه در خصوص تعیین عوارض برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد
 4. رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
 5. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سامان دهی حفاظت و احیاء تپه ها
 6. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 7. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 8. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 9. تصویب نامه در خصوص افزایش کلیه مستمری های بازنشستگان
 10. تصویب نامه در خصوص انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی اعم از خرید مناقصه و مزایده
 11. تصویب نامه در خصوص ایجاد شهرک های صنعتی تخصصی صنایع دریایی
 12. تصویب نامه در خصوص انتقال شرکت مادر تخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
 13. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۹۱
 14. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۵۳
 15. اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸هـ