رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۰ـ ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منتشر شده در یکشنبه،۱۶ آبان ۱۳۹۵

بر اساس تبصرة یک مادة ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹/۴/۲۳ «اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد‏، می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از

مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در مورد برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی منتشر شده در سه‌شنبه،۴ آبان ۱۳۹۵

برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی

 در اجرای مفاد فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر تصویب برنامه‌های زیرنظام‌های اصلی سند تحول در شورای‌عالی آموزش و پرورش، برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری به شرح زیر تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌شود:

تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال ۱۳۹۶ هجری شمسی منتشر شده در چهارشنبه،۱۲ آبان ۱۳۹۵

 (مصوب جلسه ۷۸۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مصوبه «تعیین مناسبتهای جدید تقویم رسمی سال ۱۳۹۶ هجری شمسی» که در جلسه ۷۸۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ میشود:

الف) مناسبتهای زیر برای درج در متن تقویم تعیین میشود:

اصلاحیه قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۱۲ آبان ۱۳۹۵

پیرو نامه شماره ۱۱۸/۴۱۴۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۰ در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه زیر در مورد قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

تصویب‌نامه در خصوص تمدید عضویت اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند منتشر شده در چهارشنبه،۱۲ آبان ۱۳۹۵

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۵/۷/۲۵ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

۱ـ عضویت آقای اسمعیل زمانی به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند از تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۷ به مدت سه سال تمدید می‌شود.

۲ـ عضویت آقای علی شمخانی به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند از تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۷ به مدت سه سال تمدید می‌شود.

۳ـ عضویت آقای محمد مخبردزفولی به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند از تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۷ به مدت سه سال تمدید می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری 

تصویب‌نامه در خصوص تمدید عضویت اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس منتشر شده در چهارشنبه،۱۲ آبان ۱۳۹۵

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۵/۷/۲۵ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

۱ـ عضویت آقای محسن خادم عرب باغی به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس از تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۷ به مدت سه سال تمدید می‌شود.

۲ـ عضویت آقای عیسی کلانتری به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس از تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۷ به مدت سه سال تمدید می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری 

تصویب‌نامه در خصوص تمدید عضویت اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم منتشر شده در چهارشنبه،۱۲ آبان ۱۳۹۵

 وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۵/۷/۲۵ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

 ۱ـ عضویت آقای علی شمس اردکانی به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم از تاریخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ به مدت سه سال تمدید می‌شود.

 ۲ـ عضویت آقای احمد حبیبی به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم از تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۶ به مدت سه سال تمدید می‌شود.

 این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری 

تصویب‌نامه در خصوص تمدید عضویت اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش منتشر شده در چهارشنبه،۱۲ آبان ۱۳۹۵

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۵/۷/۲۵ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

تصویب‌نامه در خصوص تمدید عضویت خانم زهرا اربابی  به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار منتشر شده در چهارشنبه،۱۲ آبان ۱۳۹۵

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۵/۷/۲۵ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند

عضویت خانم زهرا اربابی به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار از تاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۴ به مدت سه سال تمدید می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تمدید عضویت آقای حسین فروزان به عنوان  عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو منتشر شده چهارشنبه،۱۲ آبان ۱۳۹۵

وزیران عضو شورای عالی مـناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۵/۷/۲۵ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

عضویت آقای حسین فروزان به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو از تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۶ به مدت سه سال تمدید می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تمدید عضویت آقای رضا مسرور به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی منتشر شده در چهارشنبه،۱۲ آبان ۱۳۹۵

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۵/۷/۲۵ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

عضویت آقای رضا مسرور به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی از تاریخ ۱۳۹۵/۸/۱۶ به مدت سه سال تمدید می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص وظایف مربوط به حوزه‌های "امور اداری و استخدامی" و "برنامه و بودجه" و تعیین سازمان‌های متولی انجام‌دهنده هر یک از وظایف مذکور منتشر شده رد سه شنبه 4آبان 1395

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سابق) و با توجه به اختیارات اصل ۱۲۶ قانون اساسی، به منظور سازماندهی و انسجام‌بخشی به مأموریت‌ها و وظایف مربوط به حوزه‌های «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» و تعیین سازمان‌های متولی انجام‌دهنده هر یک از وظایف مذکور، تصویب نمود:

ماده۱ـ وظایف رئیس‌جمهور در امور اداری و استخدامی، در قالب سازمان اداری و استخدامی کشور توسط «معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور» و همچنین وظایف رئیس‌جمهور در امور برنامه و بودجه، در قالب سازمان برنامه و بودجه کشور توسط «معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور»، اداره خواهد شد.

نظریه شورای نگهبان در مورد بلااعتبار بودن اصل و اصلاح اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن منتشر شده در چهارشنبه،۱۲ آبان ۱۳۹۵

مصوب جلسه مورخ یازدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

ـ به موجب نامه شماره ۸۸/۳۰/۳۳۷۲۹ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۴ شورای نگهبان اصل اساسنامه، مورد ایراد بوده و به تأیید این شورا نرسیده است، علی‌رغم ایراد به عمل آمده تأیید آن با استناد به نامه فوق‌الذکر از سـوی دولت به روزنامه رسـمی اعلام گردیده در حالی که این انتشار بلااعتبار بوده است لذا از آن جا که اصلاح اساسنامه، فرع بر تأیید اصل اساسنامه است، تا زمانی که اصل اساسنامه به تأیید این شورا نرسد، اصلاح آن نیز وجهی ندارد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ارتقاء مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور به سازمان امور اجتماعی کشور منتشر شده رد سه شنبه 4آبان 1395

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۴ در اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ارتقاء نقش شورای اجتماعی کشور در راهبری پیشگیری و مقابله با پدیده‌ها، آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی و تشکیل سازمانی چابک و کارآمد برای انسجام بخشیدن به فعالیت‌های حوزه‌ها و دستگاه‌های اجتماعی کشور و پیگیری و نظارت بر اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های مسئول در این حوزه، مندرج در بند سوم نامه شماره ۸۸۰۲ ـ۱/م مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۸ دفتر مقام معظم رهبری تصویب نمود:

مقالات دیگر...

 1. اصلاح تصویب‌نامه شماره ۹۷۴۳۷/ت۵۰۸۵۱هـ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۶
 2. اصلاح بند (۹) جدول پیوست تصمیم‌نامه شماره ۲۲۴۷۰/ت۴۶۵۱۹ن
 3. اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۰۴۵/ت۴۶۶۱۰ک مورخ ۱۳۹۰/۶/۶
 4. لغو تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۸۲۵/ت۴۹۶۵۵هـ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۶
 5. لغو بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۴۹۷۰۲/ت۵۰۷۵۴هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱
 6. تصویب‌نامه در خصوص مستثنی شدن (۶۹) قلم کالا از تخفیف سود بازرگانی وارده
 7. تصویب‌نامه در خصوص انتقال شرکت‌های توزیع گاز (گروه دو)
 8. رأی شماره ۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ۷۲
 9. رأی شماره ۴۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 10. اصلاحیه قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
 11. اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۲۰۸۶/ت۵۱۷۸۵هـ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۷
 12. الحاق تبصره (۳) به ماده (۴۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
 13. اصلاح تصمیم‌نامه شماره ۱۲۵۷۰۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۲
 14. اصلاح تبصره (۱) ماده (۳) آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات
 15. اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور