الحاق جزء (۲۱) به بند (ث) تصویب‌نامه شماره ۷۵۶۰۹/ت۵۱۰۵۲هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۱

منتشر شده در شنبه،۷ مرداد ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۲۵ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۳۰۵۳۶ مورخ ۱۳۹۵/۶/۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان جزء (۲۱) به بند (ث) تصویب­ نامه شماره ۷۵۶۰۹/ت۵۱۰۵۲هـ  مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۱ الحاق می ­شود:

۲۱ـ شهرک­ ها و نواحی صنعتی از (۱۰۰) هکتار تا (۲۰۰) هکتار.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

رأی شماره۲۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره۲۱۶۶/۲۰۹/د ـ۷/۷/۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

منتشر شده در شنبه،۷ مرداد ۱۳۹۶

الف ـ نظر به اینکه نامه شماره ۲۲۲/۹۲/۱۱۲۱۶ ـ ۱۳۹۲/۶/۱۷ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متضمن وضع قاعده عام الشمول نیست در نتیجه موضوع از مصادیق مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۲۳۹ با موضوع:

مصوبه شماره ۴/۹۳/۱۲۰۷۴/ش ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر:

منوط کردن صدور پروانه ساختمانی به انجام عملیات آماده‌سازی اراضی توسط مالکان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود

منتشر شده در شنبه،۷ مرداد ۱۳۹۶

نظر به اینکه در قوانین موضوعه حکمی وجود ندارد که شهرداری بتواند انجام وظیفه قانونی مصرح در بند ۲۴ ماده ۵۵

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به  قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در شنبه،۷ مرداد ۱۳۹۶

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره ۳۷۹۹۱/ت۵۴۰۴۸هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳، موضوع: «تکلیف سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به پوشش و ارائه خدمات بیمه‌ای به افراد تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی

قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی  سال ۱۳۹۵ کل کشور

منتشر شده در شنبه،۷ مرداد ۱۳۹۶

ماده واحده ـ

الف ـ مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اعم از وجوه نقد و اوراق بهادار (اسناد خزانه‌، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی) تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ تمدید می‌گردد.

ابلاغ تعرفه خدمات تشخيصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۶

منتشر شده در شنبه 31 تیر 1396

هیئت وزیران در جلسه 1396/03/28 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأييد شوراي عالي بيمه سلامت كشور و به استناد ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

تصویب‌نامه در خصوص سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی

 در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۶

منتشر شده  در شنبه 31 تیر 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب سال ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وضعیت بازارچه‌های مشترک مرزی (حذف، ایجاد، ادغام، انتقال و ابقا)

منتشر شده در سه شنبه 3 مرداد 1396

هیأت ‌وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۳۲۳۶۱ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۱) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

اضافه شدن نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور به ترکیب کارگروه موضوع:

 بند (۱۱) تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۴۵/ت۵۳۵۲۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۶

منتشر شده در سه شنبه 3 مرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۲۱ به پیشنهاد شماره ۶۰/۸۴۱۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور به ترکیب کارگروه موضوع بند (۱۱) تصویب­ نامه
شماره ۱۶۱۴۵/ت۵۳۵۲۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۶ اضافه می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شماره  ۲۲۷ با موضوع:

سردفتر از کارافتاده بازنشسته تلقی نمی‌شود تا از مزایای ماده ۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی خودش یا ورثه‌اش استفاده کنند تا شخص واجد شرایط برای تصدی دفترخانه معرفی کنند

منتشر شده در سه شنبه 3 مرداد 1396

اولاً: بین رأی شعبه اول تشـخیص دیوان عـدالت اداری به شـماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۰۴۴ ـ ۱۳۹۴/۵/۳۱ که به غیر وارد دانستن شکایت شاکی و رد شکایت صادر شده و آراء شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری که به وارد دانستن شکایت شاکیان صادر شده است، تعارض محرز است.

رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۲۲۱ با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۳/۳۲۷۳/ش ـ ۱۳۸۸/۷/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص افزایش

تراکم ساختمانی در مناطق ۱، ۹ و ۱۱ شهرداری مشهد

منتشر شده در سه شنبه 3 مرداد 1396

طبق بندهای ۳ و۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سـال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی

رأی شماره ۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال اطلاق ماده ۵۱ آئین‌نامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره(

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ مرداد ۱۳۹۶

نظر به اینکه

 اولاً: بر مبنای بند ۱۲ ماده ۱۴ اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) هر چند اجازه افتتاح حساب از اختیار رئیس کمیته امداد امام (ره) اعلام گردیده لیکن در افتتاح حساب باید مقررات عمومی از جمله قوانین محاسبات عمومی رعایت شود و در اساسنامه دلیلی بر مستثنی شدن کمیته امداد امام (ره) از رعایت مقررات عمومی مشهود نیست.

رأی شماره۲۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

عدم ابطال بخشنامه شماره۲۹۷۴۲۵/۹۳ ـ۷/۱۱/۱۳۹۳ بانک مرکزی در قسمتی که بانکهای خصوصی نیز مشمول پرداخت نیم درصد از درآمد خود به حساب خزانه در اجرای قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد می‌شوند و ابطال بخشنامه نسبت به غیر بانک ها

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ مرداد ۱۳۹۶

مطابق حکم قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد مصوب سال ۱۳۷۲، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است علاوه بر وصول مالیات های مقرر، نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانک های کشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه واریز کند

رأی شماره ۲۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال عموم ماده۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲وزارت دادگستری در حد نظریه شورای نگهبان از تاریخ تصویب

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ مرداد ۱۳۹۶

نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۵/۱۰۲/۲۵۰۳ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۸ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان عموم ماده ۱۴ آیین‌نامه که حتی شامل دعوی علیه مفاد سند مذکور هم می‌شود را خلاف موازین شرع شناخته‌اند.