آخرین اخبار :

 

آیین ‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

منتشر شده در 18 دی 98

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۸ به پیشنهاد شماره ۴۷۳۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲ سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد ماده (۶۰) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ـ مصوب ۱۳۹۶ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ سازمان: سازمان ملی استاندارد ایران

۲ـ شورا: شورای عالی استاندارد

آیین‏ نامه اجرایی قانون شکار و صید

منتشر شده در 18 دی 98

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۸ به پیشنهاد شماره ۲۰۴۵۱ـ۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۲۸) قانون شکار و صید ـ مصوب۱۳۴۶ـ و اصلاحات بعدی آن، آیین‏نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین ‏نامه اجرایی قانون شکار و صید

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:

۱ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

۲ـ جانوران وحشی: جانورانی که منشأ طبیعی داشته و ذاتاً به صورت وحشی در طبیعت زندگی و تولیدمثل می‏کنند. جانوران وحشی موضوع این آیین‏نامه اعم از پستانداران‌، پرندگان‌، خزندگان‌ و دوزیستان، بی‏مهرگان و آبزیان می‏باشند.

آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشر شده در 18 دی 98

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۴ به پیشنهاد شماره ۱۵۱۴۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ط) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ به منظور تسهیل در تأمین مسکن بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی از محل منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر و با رعایت سایر تکالیف مقرر ازجمله اعطای تسهیلات برای سایر واحدهای مسکن مهر و تأمین منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم، چهل هزار (۴۰۰۰۰) فقره تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با رعایت الگوی مصرف مسکن پرداخت می‌شود.