رأی شماره ۲/۳۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

 درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۲/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب

منتشر شده دریکشنبه،۲۴ بهمن ۱۳۹۵

نظر به اینکه در رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ـ۱۳۹۵/۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر میبد در قسمت وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ ابطال شده است و ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب آن درخواست شده بود لیکن در زمان رسیدگی در هیأت عمومی این قسمت از خواسته تعیین تکلیف نشده بود، هیأت عمومی با اجازه حاصل از ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و دراجرای فراز اول ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده به تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵

به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.

 مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور

 با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده ۹ این قانون، آیا دعوای تخلیه و اثبات فسخ یا بطلان قرارداد اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود عقد نسبت به مال غیرمنقول است، در شورا قابل رسیدگی است؟ 

مصوبه

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص وظایف، اعضاء و نحوه کار کمیته‌ی تخصیص  طرحهای فرادست و کلان مقیاس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (کمیته فنی شماره۵)

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰, وظایف، اعضاء و نحوه کار کمیته ی تخصصیص طرحهای فرادست و کلان مقیاس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (کمیته فنی شماره ۵)،  به شرح ذیل مقرر نمود:

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون نحوه عملکرد دبیرخانه‌های

کمیسیون‌های ماده پنج شهرهای کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۶, پس از استماع گزارش دبیرخانه پیرامون نحوه عملکرد دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ در سراسر کشور، پیرو مصوبه شورای عالی مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ در باب انتشار عمومی مصوبات و دستور جلسات کمیسیون ماده ۵ ضمن تقدیر از فعالیتهای انجام شده در اغلب استانهای کشور و در راستای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مقرر نمود:

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۰۲۳/ت۵۳۸۸۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در مقدمه تصویب­نامه شماره۱۳۵۰۲۳/ت۵۳۸۸۵هـ مورخ۱۳۹۵/۱۱/۲ عبارت «شماره ۱۲۳۶۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ معاونت اجرایی رئیس‌جمهور» به عبارت «وزارت جهاد کشاورزی» اصلاح می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح تبصره ماده (۴۴) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶( قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

منتشر شده  درچهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پیشنهاد شماره ۳۱۶۶۰/۱۲۸۴۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره ماده (۴۴) آیین‏نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب­نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳، عبارت «برای صادرات» قبل از عبارت «توسط وزارت نفت» اضافه می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح جزء (۳) بند (۴) پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۱۰۲/ت۵۲۰۵۳ک مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۴

دبیرخانه شورای ­عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پیشنهاد شماره ۲۶۷۰۳/۱۳۵۹۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح ماده (۴) قرارداد پیوست تصویب‌نامه شماره ۶۵۰۶۴/ت۵۳۳۴۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۱

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پیشنهاد شماره ۳۱۸۹۲/۱۳۱۰۴۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۴) قرارداد پیوست تصویب­نامه شماره ۶۵۰۶۴/ت۵۳۳۴۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۱ مربوط به اجرای بند (ح) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) منعقده بین وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران، عبارت «و خالص گاز طبیعی» قبل از عبارت «تحویلی برای صادرات» اضافه می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح ماده (۴۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۴۰) آیین­نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع تصویب­نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴ عبارت «پس از تصویب هیأت وزیران» پس از عبارت «تشکیلات اداری» اضافه می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ  و ارشاد اسلامی به عنوان نمایندگان سهام دولت در ترکیب مجامع عمومی شرکت‌های فرهنگی ـ ورزشی استقلال ایران و پیروزی (پرسپولیس(

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۱۰۳۱/ص/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره (۷۲) دایمی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور ـ مصوب ۱۳۵۲ ـ با اصلاح بعدی آن تصویب کرد:

وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نمایندگان سهام دولت در ترکیب مجامع عمومی شرکت­های فرهنگی ـ ورزشی استقلال ایران و پیروزی (پرسپولیس) تعیین می­شوند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری 

تصویب‌نامه در خصوص صدور ضمانت‌نامه‌های کلی و یا اختصاصی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت جهت استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پیشنهاد شماره ۲۱/۱۱۵۲۸۳ـ ۱۱۰۳۶ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تبصره (۳) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح اختیاراتسازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

منتشر شده در دوشنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره ۳۲۰۶۹/۱۳۲۱۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره (۳) ماده (۲) آیین­نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضوع تصویب­نامه شماره ۱۲۸۳۰۰/ت۴۱۸۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵، عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط» بعد از عبارت «مجاز است» اضافه می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح جدول شماره (۳)

پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۴۰/ت۵۱۵۳۳هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲

 منتشر شده در دوشنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره ۳۴۸۴۴/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۹ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ ردیف­های (۱۳ـ۳) و (۱۳ـ۴) جدول شماره (۳) پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۴۰/ت۵۱۵۳۳هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ به شرح زیر اصلاح و ردیف (۱۳ـ ۵) جدول یادشده حذف می‌شود:

تصویب‌نامه

در خصوص تعیین فهرست کالاهای یارانه‌ای موضوع تبصره (۲( ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 منتشر شده در  دوشنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ تصویب کرد:

۱ ـ فهرست کالاهای یارانه­ای موضوع تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر تعیین می­شود:

مقالات دیگر...

 1. تصویب‌نامه در خصوص انتخاب هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو
 2. تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت راه و شهرسازی نسبت به انعقاد قرارداد
 3. تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت در سال ۱۳۹۵
 4. رأی شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:
 5. رأی شماره ۸۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:
 6. رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:
 7. رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:
 8. اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۰۲۳/ت۵۳۸۸۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲
 9. رأی شماره۸۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :
 10. رأی شماره‌های ۸۰۹ ـ ۸۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:
 11. رأی شماره۸۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:
 12. اصلاح ردیف (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۰۲۳/ت۵۳۸۸۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲
 13. آیین نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳)
 14. تصویب‌نامه در خصوص تعیین نرخ تعرفه واردات کالاهای اساسی
 15. رأی شماره‌های ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: