یکشنبه, 15 تیر 1399

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۹۳۴۰۶/ت۵۴۳۰۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱

منتشر شده در یکشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۳۴۶۸۷/۱۳۹۸۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یک صد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶

منتشر شده در یکشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۶

هیأت ­وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۸۷۴۴۷/ت۴۵۳۹۸هـ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۹

منتشر شده در یکشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۶

هیأت­وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۳۵۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: