تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزیران نفت و صنعت، معدن و تجارت

 به عنوان وزیران عضو مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در چهارشنبه،۲۹ شهریور ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۲۲ به پیشنهاد شماره ۹۶/۱۷۷۶۵۲ مورخ ۱۳۹۶/۶/۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ت) ماده (۱۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

وزیران نفت و صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزیران عضو مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شوند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدمهدی مروج‌الشریعه

به عنوان استاندار خراسان جنوبی

منتشر شده در چهارشنبه،۲۹ شهریور ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۲۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب۱۳۶۰ـ تصویب کرد:

آقای محمدمهدی مروج‌الشریعه به عنوان استاندار خراسان جنوبی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت

به ترتیب به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون‌های مشترک اقتصادی

جمهوری اسلامی ایرانبا کشورهای آذربایجان و ترکیه

منتشر شده در چهارشنبه،۲۹ شهریور ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۱۵ به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۴۷۳ با موضوع:

ابطال نامه شماره ۱۹۴۰۹۳ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

منتشر شده در چهارشنبه،۲۹ شهریور ۱۳۹۶

نظر به اینکه در شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشتمل بر ۲۹ بند که حسب اعلام مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به تأیید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور نیز رسیده است

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۶۵ با موضوع:

منتشر شده در چهارشنبه،۲۹ شهریور ۱۳۹۶

اطلاق بخش نامه شماره ۵۴/۱۰۴/۳۷/۱۹۸۴۵ـ ۱۳۷۶/۲/۹ گمرک ایران که اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق با کالای اظهارشده می‌باشد را قابل پذیرش ندانسته است خارج از حدود اختیارات مرجع فوق می‌باشد.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۴۳۷ با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰۴۲۶۵ـ ۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۷ سازمان توسعه تجارت ایران

منتشر شده در چهارشنبه،۲۹ شهریور ۱۳۹۶

مطابق بند (ب) ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده: « اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است .» بر اساس تبصره ۲ ماده مزبور نیز مقرر گردیده:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۴۳۶ با موضوع:

ابطال تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر قائم‌شهر در خصوص تأمین فضای ورزشی

منتشر شده در چهارشنبه،۲۹ شهریور ۱۳۹۶

هر چند طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ شورای اسلامی شهرها صلاحیت وضع عوارض دارند لیکن عنوان عوارض طبق ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری ها

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۱۱ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساس نامه سازمان­ ها، شرکت­ ها و مؤسسات دولتی و وابستـه به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب کرد:

اصلاح ردیف (۱) جدول بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۳۷۶۳۳/ت۵۴۴۰۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۸ به پیشنهاد شماره ۳۳۸۸۳/۵۵۴۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

در ردیف (۱) جدول بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۳۷۶۳۳/ت۵۴۴۰۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱، عبارت «تخلف درخصوص اقدام به انجام رویه‌های ضدرقابتی» به عبارت «تخلف از تعهدات موضوع ماده (۳۰) اصول حاکم بر پروانه فعالیت کارورهای (اپراتورهای) پستی غیردولتی» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور

در امور زنان و خانواده به ترتیب به ترکیب کمیسیون‌های اقتصاد و لوایح هیأت دولت

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۱۲ به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس­ جمهور و معاونت رییس ­جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص اقدامات وزارت راه و شهرسازی با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری

ایران نسبت به شناسایی، تصویب و اعلان عمومی اراضی ملی و دولتی

مستعد احداث دهکده‌ها یا شهرک‌های گردشگری در کل کشور

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۸ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۱۰۹۳۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۱ وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ وزارت راه و شهرسازی با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۶

ماده‌واحده ـ تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط‌شده پژوهشی ـ علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی

قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری  

با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۶

ماده۱ـ به‌منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیأت امنای صندوق، معادل ریالی یک‌میلیارد

اصلاح ماده (۵) الحاقی به آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲)

اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۶ شهریور ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۸ به پیشنهاد شماره ۳۳۸۸۵/۵۹۸۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۰ معاونت حقوقی رییس ­جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: